Årsrapport for 2022

Spesielt om barn og unge

Datatilsynet har i flere år prioritert å jobbe med personvernutfordringer som gjelder barn og unge i omsorgs- og utdanningsløp.

Barn blir i stor grad registrert og vurdert i digitale løsninger. Denne kartleggingen begynner på helsestasjonen, og fortsetter i barnehagen og på skolen. Mange ønsker å bruke og dele opplysningene for ulike formål. Økt digitalisering og registrering innebærer også en fare for at det blir behandlet overskuddsinformasjon om barn.

Barn er gitt en rett til særskilt beskyttelse gjennom personvernregelverket. Det er blant annet begrunnet med at behandling av deres opplysninger oftest besluttes av andre enn dem selv. I tillegg er det ofte vanskelig for barn å vurdere konsekvensene av hva behandlingen av deres personopplysninger medfører i de tilfellene der de selv kan bestemme.

Særskilte utfordringer oppstår når all aktivitet, alle vurderinger og alt som kommuniseres skal skje gjennom digitale løsninger. Trygg bruk av slike verktøy forutsetter kunnskap på mange nivåer, fra de som utvikler og tilbyr systemer og tjenester, kommuner som skal kjøpe inn systemer og tjenester og sitter med det overordnede ansvaret, til skoler, lærere, elever og foreldre som skal bruke disse løsningene.

Datatilsynet mottar fortsatt mange meldinger om brudd på personopplysningssikkerheten som følge av manglende kunnskap og manglende risikoforståelse knyttet til digitale verktøy.

Utfordringsbildet i sakene vi har mottatt i 2022, tilsvarer tidligere år. Det er fremdeles varierende kompetanse blant ansatte i stat, kommune og fylkeskommune om hvordan opplysninger skal behandles i tråd med personvernregelverket.

Gjennom 2022 har vi imidlertid også sett flere positive initiativer fra sentrale aktører som arbeider med å bedre personvern for barn og unge.

Deltakelse på arrangementer og i råd og utvalg

Datatilsynet ser positivt på at det er iverksatt flere initiativ fra sentrale aktører med formål å bedre personvern for barn og unge, og vi har i 2022 prioritert å delta på de arbeidene og arrangementene vi har blitt invitert til.

Vi har hatt jevnlig kontakt med KINS og KS sitt prosjekt SkoleSec. Datatilsynet har bidratt til gjennomføring av konferanser og arrangement gjennom planlegging og foredrag. I tillegg har vi levert innspill til Utdanningsdirektoratet i arbeidet med å gi veiledning gjennom en kompetansepakke for personvern rettet mot lærere og skoleeiere.

Datatilsynet har også takket ja til å levere innspill til Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe for digital læringsanalyse, og vi har vi blitt invitert til å gi innspill til departementets arbeid med analyse av data om barn og unge.

Vi deltar dessuten i en direktoratsgruppe i regi av Medietilsynet. Den jobber blant annet med en handlingsplan for trygg digital oppvekst.

Strømming av idrett for barn

Siden 2020 har Datatilsynet fått et økende antall henvendelser til veiledningstjenesten om strømming av idrett for barn. Denne trenden har fortsatt i 2022, og de som kontakter oss er både foresatte, frivillige i idrettsklubber og kommuner som arenaeiere.

I februar 2022 deltok Datatilsynet i et veiledningsmøte med Norges Fotballforbund, og vi ga da generell veiledning om regelverket i forbindelse med at særforbundet skulle lage retningslinjer for strømming for fotballklubbene.

I mars deltok vi et møte som barne- og familieministeren inviterte til for å diskutere hvordan det kan jobbes for at barn ikke blir ekskludert på grunn av at flere fritidsaktiviteter strømmes. Bekymringen er at barn som lever under strenge beskyttelsestiltak ikke kan delta på idrettsaktiviteter fordi de strømmes. Norges Idrettsforbund (NIF), Stine Sofie Stiftelsen og Medietilsynet deltok også på møte.

Datatilsynet deltok også på et møte om strømming mellom NIF og Redaktørforeningen i oktober, hvor vi redegjorde generelt for personvernregelverket.

I desember 2022 ble det stor medieoppmerksomhet knyttet til strømmetjenesten MyGame som strømmer kamper innen breddeidrett for barn ned til 15-årsklassen. De siste to ukene av 2022 mottok vi også flere tips om denne tjenesten. Vi vil følge nøye med på aktører og problemstillinger knyttet til strømming av idrett for barn i 2023.

I 2022 begynte vi også på arbeidet med en veiledning om strømming av idrett for barn. Den vil ferdigstilles i 2023.

Bruk av Googles skoleverktøy

I 2022 kom det danske Datatilsynet med en avgjørelse om bruk av Googles skoleverktøy. Den saken har vi fulgt med interesse. Det danske tilsynet fattet vedtak om at Helsingør kommune hadde tatt i bruk verktøyet uten at personvernregelverket var ivaretatt i tilstrekkelig grad. Manglene knyttet seg blant annet til manglende risikovurderinger, og risiko for gjenbruk av barns personopplysninger til kommersielle formål. Vi vil følge den videre utviklingen i saken, og vurdere om den også kan ha betydning for norske skoler.

Personvernkommisjonens rapport

Et av kapitlene i Personvernkommisjonens NOU-rapport, handler om personvern i skole og barnehage. Da utredningen kom, uttalte vi at vi støttet kommisjonens konkrete forslag til tiltak i forbindelse med digitaliseringen i skole og barnehage. Vi understreket også at det haster å få iverksatt relevante tiltak. Blant annet trakk vi frem at det er viktig å få på plass et forbud mot atferdsbasert markedsføring rettet mot barn, slik kommisjonen har foreslått.

Rapporten inneholder flere anbefalinger for å bedre personvernet i skole og barnehage. Vi ser at mange av anbefalingene er i tråd med allerede pågående initiativer og prosesser, og vi legger til grunn at mange av anbefalingene vil bli fulgt opp i 2023.