Årsmelding for 2011

I Datatilsynets årsmelding for 2011 kan du lese om resultater, utviklingstrekk og trender på personvernområdet.

Innledning

Av Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Sosiale medier vokser hurtig, applikasjoner for mobil og andre plattformer utvikles i et rasende tempo, kontrolltiltak i arbeidslivet blir stadig billigere og enklere å innføre, samt en på mange måter foreldet IKT-struktur i helsesektoren utfordrer personvernet på ulike måter.

I et slikt landskap er det avgjørende å ha et godt internt strategisk rammeverk, og det har det vært en prioritert oppgave for Datatilsynet å få dette på plass. Også på enkeltområder har det vært viktig med en mer strategisk tilnærming. Helsesektoren behandler store mengder sensitive opplysninger og er preget av stor politisk endringsvilje.

Datatilsynets ”Strategi for godt personvern i helsesektoren” peker ut personvernets vei fremover i dette landskapet. Datatilsynet har i 2011 jobbet etter en helt ny virksomhetsplanstruktur. Vi har hatt seks prioriterte områder på virksomhetsplanen: internett og telekommunikasjon, arbeidsliv, justis, økonomi og finans, samferdsel og helse. Arbeidsformen har vært mer utredningsbasert enn tidligere, og vår rapport om Facebook har vakt oppmerksomhet utenfor landets grenser, og har ført til at vi leder de nordiske landenes dialog med Facebook. Dette viser at det selv for et lite tilsyn fra et lite land er mulig å komme i dialog med internasjonale giganter ved godt strategisk arbeid.

På slutten av meldingsåret kom det første utkastet til ny EU-forordning på bordet. Det var mye godt personvern i forslaget, blant annet å opprette et nytt kollektivt europeisk organ på personvernområder; European Data Protection Board, der alle datatilsynsmyndigheter i EU-land har møterett. Som ikke-medlem er Norge i utgangspunktet utelukket fra å delta i dette svært viktige organet. Verdt å merke seg er også at en forordning ikke gir rom for nasjonale tilpasninger. Skal vi påvirke arbeidet må det gjøres nå. Denne korte innledningen avsluttes derfor med en oppfordring til hele det politiske miljøet om å mobilisere sine nettverk for å påvirke forordningen. Dette for å sikre et godt personvern for norske borgere, og sørge for at vi får innpass i de organene der beslutninger treffes.

Last ned: