Personvernregelverket ikke til hinder for SMS-varsling ved fare for liv og helse

Det er varslet skredfare flere steder i landet i påsken. Mange kommuner sender ut SMS-varsling når skredfaren er stor. Datatilsynet ønsker å presisere at personvernregelverket ikke er til hinder for dette når liv og helse står i fare.

– Det er viktig å understreke at personvernregelverket ikke hindrer tiltak som skal verne folks liv og helse, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl. – Vi har en egen veiledning om lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS på nettsiden vår der det står det om unntaket når det gjelder liv og helse, og vi ønsker å fremheve dette spesielt for kommunene nå i påsken:

  1. Hvis liv eller helse står på spill, gir personvernregelverket rettslig grunnlag for kommunene å behandle nødvendige personopplysninger i slike nødsituasjoner (se personvernforordningen artikkel 6, lovdata.no). Dette gjelder også kommunens nødvendige behandling for å varsle innbyggerne og andre i området, for eksempel gjennom lokasjonsbasert SMS-varsling.
  2. Hvis en kommune opplever nødsituasjoner, anbefaler vi å kontakte politi og andre relevante myndigheter for videre hjelp.

Les veiledningen vår om lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS. 

Befolkningsvarsling på SMS

Med lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS, mener vi tjenester hvor myndigheter, gjennom teleoperatørene, sender ut SMS til alle som oppholder seg i et bestemt geografisk område som defineres av myndigheten. Teleoperatørene må da velge ut mottakerne basert på hvor innbyggeres mobiltelefon befinner seg i deres nettverk.

Det finnes også andre typer utsendelser av informasjon gjennom SMS fra myndigheter på bakgrunn av registrert bostedsadresse, som for eksempel er tillatt etter personvernregelverket dersom det er nødvendig for å ivareta kommunens plikter eller oppgaver i lov eller forskrift. Det samme gjelder dersom liv og helse er i fare.

I tillegg kommer myndighetenes varslingstjeneste Nødvarsel, som ble tatt i bruk i 2023. Dette er en løsning for enveis-kommunikasjon ut til mobiltelefonene. Denne varslingen skjer ikke på SMS, men gjennom Cell Broadcast-teknologien. Med denne teknologien trengs det ikke å behandles personopplysninger for å formidle varslinger, og Cell Broadcast er derfor en mer personvernvennlig teknologi enn for eksempel lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS. Nødvarsel brukes av politiet ved akutte og alvorlige hendelser med fare for liv og helse.
Les mer om Nødvarsel på deres egen nettside (nodvarsel.no).

Da vi utarbeidet veiledningen vår, var det med bakgrunn i at slik lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS ble tatt i bruk i nye sammenhenger under pandemien, og vi mottok flere henvendelser og klager om disse tjenestene. Flere pekte på uklarheter rundt reglene for å bruke tjenestene. Veiledningen ble sendt på høring til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap, Kommunal- og distriktsdepartementet, teleoperatørene og leverandøren.

Uklart regelverk under revidering

På grunn av et uklart regelverk om kommuners bruk av disse tjenestene, anbefaler Datatilsynet kommunene dersom det er mulig å utarbeide systemene for lokasjonsbasert SMS-varsling slik at en statsmyndighet, for eksempel politiet, tar beslutningen om utsendelse av varsler.

Datatilsynet har tidligere bedt departementet om klarere regler om bruken av slike tjenester, og ga høsten 2021 innspill i høringsprosessen (regjeringen.no) for å bidra til at konsekvensene for personvernet blir utredet og vurdert. Her pekte vi også på at det bør tas stilling til hvorvidt og hvordan kommuner skal kunne benytte slike tjenester.