Høringssvar om behandling av sensitive personopplysninger i idretten

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har sendt på høring et forslag til lov om behandling av personopplysninger i forbindelse med seksuelle overgrep, trakassering og vold i idretten.

Lovforslaget inneholder bestemmelser som gir organisasjoner tilknyttet Norges idrettsforbund hjemmel til å behandle særlige kategorier personopplysninger og opplysninger om straffedommer og lovovertredelser. Målet er å forebygge, avdekke og reagere mot seksuelle overgrep, trakassering og vold i idretten.

Bakgrunnen er at idretten skal være en trygg arena for både barn og voksne å delta i. Behovet for å skape trygge rammer for barn og unges deltakelse i idretten er et særlig sentralt hensyn.

Positivt med lovfesting, men personvernrisikoene må vurderes grundigere

Datatilsynet er positive til det er lagt frem et lovforslag for å sikre tilstrekkelig hjemmel for å behandle personopplysninger som er nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10 til disse formålene, og vi er enige i at formålene bak forslaget utgjør viktige allmenne interesser. Vi mener også at det i hovedsak er gjort hensiktsmessige avgrensninger i forslaget.

Vi mener imidlertid at det må foretas grundigere vurderinger av personvernkonsekvensene ved forslaget, som gjelder behandling av svært sensitive personopplysninger, og som innebærer høy risiko for de registrertes rettigheter og friheter. Dette gjelder særlig risiko knyttet til konfidensialitet og informasjonssikkerhet, og vi har kommet med innspill til innstramminger i bestemmelsene som gjelder dette.

Les hele høringsforslaget og finn andre høringsuttalelser på regjeringen sine nettsider (regjeringen.no).

Last ned

Relatert innhold