Datatilsynet lanserer ny treårsstrategi

Målet med strategien er å peke ut en klar retning for arbeidet vårt for å kunne oppnå best mulig personvern for alle.

– Det norske samfunnet er i en digital omstillingsprosess. Datatilsynet skal bidra til at personvernet til innbyggerne ivaretas i denne prosessen for å sikre en digitalisering som bevarer menneskeverdet og bygger tillit, sier direktør i Datatilsynet Line Coll.

Den nye strategien skal gjelde til og med 2026 og er bygd rundt en overordnet visjon:

"Sammen for menneskeverd og tillit i det digitale Norge."

Fire satsingsområder

I tillegg til visjonen har vi fire satsingsområder som utgjør "huset" og "grunnmuren" som visjonen er bygget på (se illustrasjon under). Hvert satsingsområde har mål som vi skal operasjonalisere i tilsynets virksomhetsplan i hvert av de tre årene strategien gjelder.

– Huset skisser opp rammene for arbeidet vårt. Vår egen organisasjon er grunnmuren som vi jobber ut i fra for å få til best mulig personvern for samfunnet, virksomheter og individet. I den nye strategien har vi et spesielt fokus på å bruke verktøyene våre for å oppnå best mulig personverndialog, med kommunikasjon på den ene siden og saksbehandling og tilsyn på den andre, forklarer Coll.

Illustrasjon 9.0.jpg– Vi har hentet inspirasjon internt og eksternt i arbeidet med strategien. Vi har fått innspill fra over 160 offentlige og private virksomheter om hvilke muligheter og utfordringer de ser for personvernområdet i årene fremover, og dette har vært en viktig kilde i diskusjonene vi har hatt, sier Line Coll.

Gjennom de over 5000 henvendelsene vi får i året til veiledningstjenesten vår, samt klagesakene vi mottar fra enkeltpersoner, får vi også en god pekepinn på hva norske innbyggere er opptatt av og hvor personvernet er under mest press. Som en del av strategiprosessen har de ansatte i tilsynet deltatt i strategisamlinger der alle har vært med på å stake ut veien videre.

I tillegg til visjonen og innsatsområdene inkluderer strategien en beskrivelse av Datatilsynets roller og verdier, og en omverdensanalyse som setter strategien i en oppdatert samfunnskontekst.

Datatilsynets strategi 2024 - 2026

For å oppnå best mulig personvern, er vi nødt til å prioritere oppgavene og jobbe strategisk. Vi har derfor utarbeidet fire strategiske innsatsområder som skal være styrende for Datatilsynets arbeid i tre år, fra og med januar 2024.  

Datatilsynets strategi 2024 - 2026