Vi trenger ambisiøse personvernmål i ny digitaliseringsstrategi

Regjeringen utarbeider nå en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Datatilsynet har nå sendt innspill til strategien, og oppfordrer også andre til å gi sine innspill innen fristen 30. november.

– Vi mener det er avgjørende at strategien definerer innbyggernes personvern som en viktig byggestein i digitaliseringen. Personvern inngår i alle samfunnsområder og sektorer, både i det offentlige og i det private, sier direktør i Datatilsynet Line Coll.

Digitalisering skal ikke skje på bekostning av personvernet

En helhetlig digitaliseringsstrategi bør ha som mål å skape et bedre samfunn for alle. Det innebærer blant annet effektive og personaliserte tjenester. Det innebærer også digitale tjenester som ivaretar personvern og andre grunnleggende rettigheter.

En av konklusjonene til Personvernkommisjonen var at digitaliseringen har gått på bekostning av personvern i Norge. Det kom frem av rapporten de la frem høsten 2022. Kommisjonen etterlyste en nasjonal personvernpolitikk som legger føringer for digitaliseringen av samfunnet i tillegg til det som følger av lovgivningen. Datatilsynet imøteser at regjeringen innarbeider anbefalingene fra kommisjonen i den nye strategien.

Fra ettertanke til operasjonelt personvern

En av grunnene til at digitaliseringen har gått på bekostning av personvernet, er at personvern ofte blir behandlet som en ettertanke. Når en ny lov skal utarbeides eller et nytt IT-system skal innføres, må personvern være med i vurderingen.

– Personvern må tas med i utvikling fra starten av utviklings- og endringsprosjekter. På den måten kan personvernet integreres på en god måte og at man unngår at personvernet oppleves som et hinder for digitalisering, sier Coll.

Den nye digitaliseringsstrategien må derfor legge premisser for at personvern er en del av utvikling og implementering fra start. Strategien må inneholde konkrete tiltak og løsninger som ivaretar innbyggernes personvern på tvers av sektorer og løsninger.

– Datatilsynet støtter en helhetlig nasjonal digitaliseringsstrategi og oppfordrer regjeringen til å involvere oss i Datatilsynet fra start. Vi ønsker å bidra til en ambisiøs og operasjonell strategi der personvern er en del av grunnmuren som sørger for en trygg og god digitalisering for alle, sier Coll.

Last ned

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvar for utarbeidelsen av strategien. Datatilsynet oppfordrer alle som vil til å sende innspill til KDD innen 30. november. Les mer om hvordan dere kan gi innspill til den nye digitaliseringsstrategien på regjeringen.no