Rapporten fra Personvernkommisjonen er klar

Mandag 26. september leverte Personvernkommisjonen rapporten sin til regjeringen ved kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Rapporten trekker frem den gjennomgående tendensen til at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet, og kommisjonen etterlyser en nasjonal personvernpolitikk.

– Rapporten setter personvern på dagsorden på mange områder i det norske samfunnet, og Datatilsynet er glade for de konstruktive og konkrete forslagene som er løftet frem av kommisjonen. Vi skal nå bruke tid på å gå inn i detaljene i rapporten, sier direktør i Datatilsynet, Line Coll.

Digitalisering på bekostning av personvernet

Personvernkommisjonen har i NOUen «Ditt personvern – vårt felles ansvar. Tid for en personvernpolitikk» kartlagt situasjonen for personvern i Norge. Kommisjonen peker der på utfordringer og utviklingstrekk på ulike områder, og kommer med flere forslag til tiltak.

– Spørsmål om personvern trenger seg inn i alle samfunnsområder, noe rapporten gjenspeiler på en god måte. Digitalisering av samfunnet er ikke et mål i seg selv, men et middel for å oppnå noe bedre i samfunnet vårt, slik som bedre undervisning, mer tilgjengelig helsehjelp eller tilgang til digitale løsninger. For å sikre at teknologien brukes til samfunnsnyttige formål og en ønsket positiv utvikling, må personvernet til den enkelte ivaratas for å sikre at vi som samfunn tar i bruk teknologi i fellesskapets interesse. Her ønsker vi i Datatilsynet å spille en større og tydeligere rolle enn det vi har hatt mulighet for til nå, sier direktør Line Coll.

Konkrete tiltak for å styrke borgernes personvern

Personvernkommisjonen belyser behovet for en helhetlig tilnærming til personvern i dagens samfunn, og foreslår en rekke tiltak. Det foreslås blant annet å opprette et nasjonalt kompetanse- og testmiljø for å bistå kommunene med å ivareta borgernes personvern.

– Vi legger særlig merke til at kommisjonen foreslår konkrete tiltak når det gjelder digitalisering i skole og barnehage. Det støttes helhjertet, og det haster, sier direktør Line Coll.

Kommisjonen mener videre at atferdsbasert markedsføring mot barn og unge samt bruk av sensitive personopplysninger i slik markedsføring, bør forbys. Kommisjonens flertall mener også at det bør utredes hvorvidt et generelt forbud er nødvendig for å beskytte norske og europeiske forbrukere.

– Vi støtter en videre utredning av et generelt forbud mot atferdsbasert markedsføring. Vi må passe på borgernes personvern, og trenger mer kunnskap og regulering.

Det foreslås en rekke andre tiltak innen digital forvaltning, teknologi og personvern, justissektoren, forbrukernes personvern, nasjonalt handlingsrom samt veiledning og tilsyn.

– Det er gledelig å se at personvernkommisjonen ønsker å styrke Datatilsynets arbeid for et godt personvern for alle. Vi dukker nå ned i rapporten og vil komme med flere konkrete tilbakemeldinger. Vi ser fram til å delta i den videre diskusjonen, og vil bidra med å tilrettelegge for både samtaler og ulike perspektiver på personvernet i samfunnet, avslutter Coll.

Les mer om lanseringen på regjeringen.no

Last ned