SMS-varsling – unntak hvis liv og helse er i fare

De siste dagene har det vært mye oppmerksomhet knyttet til varsling fra kommuner på SMS, i forbindelse med alvorlig skredfare og flere alvorlige ulykker i Troms. Vi ser derfor behov for å gå ut med mer informasjon om dette for å veilede kommunene, og for å orientere andre aktører.

I oktober 2022 publiserte vi veiledning om lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS på nettsiden vår. Veiledningen var først på høring hos diverse relevante offentlige myndigheter.

– Det er viktig å understreke at personvernregelverket ikke hindrer tiltak som skal verne folks liv og helse, sier Janne Stang Dahl. – I veiledningen vår står det om unntaket når det gjelder liv og helse, men vi ønsker nå å fremheve dette spesielt for kommunene.

  1. Hvis liv eller helse står på spill, gir personvernregelverket rettslig grunnlag for kommunene å behandle nødvendige personopplysninger i slike nødsituasjoner (se personvernforordningen artikkel 6, lovdata.no). Dette gjelder også i forbindelse med varsling. Dette gjelder også kommunens nødvendige behandling for å varsle innbyggerne og andre i området, for eksempel gjennom SMS.
  2. Hvis en kommune opplever nødsituasjoner, anbefaler vi å kontakte politi og andre relevante myndigheter for videre hjelp.

Mer om regler, lokasjonsdata og unntak

Datatilsynets oppgave er å påse at personvernregelverket som gjelder i Norge blir fulgt, og at retten vi har til et privatliv blir respektert. Vi skal også gi veiledning om regelverket.

Da vi utarbeidet veiledningen vår, var det med bakgrunn i at slik lokasjonsbasert befolkningsvarsling ble tatt i bruk i nye sammenhenger under pandemien, og vi mottok flere henvendelser og klager om disse tjenestene. Flere pekte på uklarheter rundt reglene for å bruke tjenestene. Veiledningen var blant annet basert på undersøkelser vi gjorde av disse tjenestene i 2020, og den ble sendt på høring til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap, Kommunal- og distriktsdepartementet, teleoperatørene og leverandøren før den ble publisert.

Med lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS, mener vi tjenester hvor myndigheter, gjennom teleoperatørene, sender ut SMS til alle som oppholder seg i et bestemt geografisk område som defineres av myndigheten. Teleoperatørene må da velge ut mottakerne basert på hvor innbyggeres mobiltelefon befinner seg i deres nettverk.

Det finnes også andre typer utsendelser av informasjon gjennom SMS fra myndigheter. De er ikke omfattet av veiledningen vår. Utsendelse av SMS til innbyggerne av en kommune på bakgrunn av registrert bostedsadresse, er for eksempel tillatt etter personvernregelverket dersom det er nødvendig for å ivareta kommunens plikter eller oppgaver i lov eller forskrift, og personvernregelverket ellers etterleves.

Utgangspunkt er at statlig myndighet beslutter varsling

I veiledningen står det at det i utgangspunktet er en statlig myndighet som må treffe beslutningen om at varsling skal skje. Bakgrunnen for dette er at teleoperatørene er underlagt strenge regler i ekomloven når det gjelder i hvilke situasjoner lokaliseringsdata kan behandles. Teleoperatørene viser derfor til at grunnlaget for deres behandling av lokasjonsdata knyttet til lokasjonsbasert SMS-varsling, er plikten i ekomloven § 2-10 første ledd tredje punktum, hvor det står: «Tilbyder skal formidle viktig melding fra statsmyndighet.»

Det er altså ikke noen personvernmessige grunner til at ikke også kommuner skal ha adgang til å pålegge teleoperatørene å formidle viktige og tidskritiske meldinger til befolkningen gjennom SMS. Datatilsynet har tidligere bedt departementet om klarere regler om bruken av slike tjenester i høringen til ny ekomlov. Her pekte vi også på at man bør ta stilling til hvorvidt og hvordan kommuner skal kunne benytte slike tjenester.

Les mer om høringssvaret vårt (regjeringen.no)

Personvernregelverket hindrer likevel ikke tiltak som skal verne folks liv og helse, og har en sikkerhetsventil for å behandle personopplysninger i slike nødsituasjoner. På grunn av et uklart regelverk for lokasjonsbasert befolkningsvarsling, kan Datatilsynet likevel ikke utelukke andre juridiske eller faktiske utfordringer for involverte aktører. Vi anbefaler derfor kommunene så langt det er mulig å utarbeide sine systemer for lokasjonsbasert SMS-varsling slik at en statsmyndighet, for eksempel politiet, tar beslutningen om utsendelse av varsler.