Retningslinjer om manipulativt design

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har vedtatt retningslinjer om manipulativt design, såkalte «deceptive design patterns», i sosiale medier.

Retningslinjene gir praktiske råd og anbefalinger til utviklere og brukere av sosiale medier, blant annet om hvordan man skal utforme brukergrensesnitt uten å bruke manipulativt design som bryter med personvernforordningen.

Retningslinjene er nå vedtatt etter å ha ligget ute på offentlig høring.

Konkrete eksempler og anbefalinger

Manipulativt design er grensesnitt og brukeropplevelser som får brukerne til å ta utilsiktede, uvillige og potensielt skadelige avgjørelser om behandling av sine personopplysninger. Dette påvirker brukeres oppførsel på plattformen og mulighet til å effektivt beskytte sine personopplysninger.

Retningslinjene gir konkrete eksempler på de ulike typene manipulativt design som finnes, og inneholder anbefalinger overfor utviklere av brukergrensesnitt om hvordan man best legger til rette for effektiv implementering av personvernforordningen i tjenester. Mange av eksemplene er også grafisk illustrerte.

Basert på innspill i høringsrunden har den endelige versjonen fått språklige oppdateringer og ytterligere avklaringer. Blant annet har tittelen på retningslinjene blitt endret og betegnelsen «dark patterns» er erstattet av «deceptive design patterns». I tillegg er det lagt til nye avsnitt, blant annet om hvordan man skal integrere retningslinjene i begynnelsen av designprosessen og et nytt vedlegg som gir en oversikt over hva som er beste praksis.

Retningslinjene, titulert «Guidelines on deceptive design patterns in social media platofrm interfaces: how to recognise and avoid them», er tilgjengelige på EDPBs nettsider (edpb.europa.eu).