Varsel om vedtak om forbud til SSB

Datatilsynet har gitt Statistisk sentralbyrå et varsel om vedtak som innebærer et forbud mot deres planlagte innsamling av data om den norske befolkningens dagligvarekjøp (bongdata).

Datatilsynet har mottatt flere klager og bekymringsmeldinger fra enkeltpersoner og virksomheter i saken. Våre undersøkelser og vurderinger har resultert i varselet om forbud.

- Vi mener at det ikke foreligger et tilstrekkelig rettslig grunnlag for en så inngripende behandling av personopplysninger, sier Datatilsynets direktør Line Coll.

Gjennom innsamlingen av bongdata og banktransaksjonsdata, vil Statistisk sentralbyrå (SSB) få opplysninger om hva befolkningen handler av dagligvarer. Disse dataene skal så kunne kobles mot sosioøkonomiske data som husholdningstype, inntekt og utdanningsnivå.

- Vi anerkjenner selvsagt samfunnsnytten av forbruks- og kostholdsstatistikk. Men SSB planlegger nå en helt ny form for datainnsamling fra private aktører, gjennom strømming av svært detaljert informasjon. Dette er utfordrende, sier Coll.

Tillit til SSB

Innsamlingen av bongdata er hjemlet i vedtak om opplysningsplikt for dagligvarekjedene som SSB har fattet i medhold av statistikkloven § 10. Datatilsynet mener at slike vedtak som rettslig grunnlag ikke er klare og forutsigbare nok for denne planlagte behandlingen av personopplysninger.

- Vi har full tillit til at SSB ville behandlet dataene på en god måte internt, blant annet gjennom aggregering og informasjonssikkerhetstiltak. Selv om formålet er å produsere anonym statistikk, vil imidlertid inngrepet i den enkeltes personvern ha skjedd allerede ved innsamlingen av personopplysninger fra SSB sin side, sier Coll.

SSB har som utgangspunkt tre uker på seg til å gi et tilsvar til varselbrevet. Datatilsynet vil så ta stilling til hvordan saken skal avgjøres i vårt endelige vedtak.

Last ned