Tilsyn med Telenor

Datatilsynet har varslet tilsyn med Telenor ASA den 28. januar. På grunn av restriksjoner knyttet til pandemien blir tilsynet gjennomført digitalt. 

Under tilsynet vil vi se nærmere på om Telenors behandling av personopplysninger er i tråd med kravene i personopplysningsloven og personvernforordningen. Temaet for tilsynet er organiseringen av Telenors personvernarbeid. Særlig viktig er spørsmålet om det settes av tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet og om rapportering til ledelsen skjer på en tilfredsstillende måte.

– Gjennomføring av ulike typer tilsyn og kontroll er en viktig aktivitet for Datatilsynet. Det er viktig å avklare praksis for hvordan aktører i telekom-sektoren arbeider med etterlevelse av regelverket og hvordan de legger til rette for personvernombudet internt i organisasjonen, sier Anna Kristin Ulfarsdottir, tilsynsleder og juridisk fagdirektør i Datatilsynet.

Fokus på personvernombud

Det vil blant annet sees nærmere på Telenors tiltak når det kommer til den behandlingsansvarliges plikter (i henhold til artikkel 24 i forordningen) og personvernombudets rolle og rapportering (i henhold til artikkel 37-39). Dette inkluderer Telenors ansvar i forbindelse med utnevnelse av personvernombud, organisering av personvernombudsordningen og organisatoriske tiltak og rutiner for å sikre at behandling av personopplysninger utføres på en tilfredsstillende måte.

Tilsynet vil blant annet omfatte gjennomgang av dokumenter, stikkprøver og intervjuer av ledelse, personvernombud og andre medarbeidere.

Strategiske tilsyn

Datatilsynet bruker tilsyn strategisk både for å avklare praksis og for å skape oppmerksomhet om kravene i regelverket. Formålet med de fleste tilsynene vi gjennomfører, går derfor utover det å bare kontrollere regelverksetterlevelse hos den én virksomhet. Signaleffekten er også viktig.

- Vi arbeider for at tilsynsaktiviteten vår skal bidra til bedre etterlevelse hos et større antall virksomheter. Tilsynet med Telenor vil også kunne gi oss en pekepinn for arbeid med personvern i denne bransjen, samt større virksomheter, sier Anna Kristin Ulfarsdottir.