Bruk av koronasertifikat

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok den 19. november 2021 en endring i covid-19-forskriften. Dette åpner for at kommunene kan innføre regler for bruk av koronasertifikat.

Datatilsynet er opptatt av at personvernreglene ikke skal stå i veien for gode løsninger for å bekjempe pandemien. Det er viktig å gi landets innbyggere mulighet til å leve et mest mulig normalt liv.

Bjørn Erik Thon

– Vi mener koronasertifikat kan være et forholdsmessig tiltak ettersom det åpner for lettelser der alternativet er å opprettholde strenge smitteverntiltak, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon.

Viktig med tydelig og forutsigbar regulering

Bruk av koronasertifikat vil likevel kunne utfordre sentrale menneskerettigheter, slik som retten til privatliv, bevegelses- og forsamlingsfrihet og vern mot diskriminering. Begrensninger i den enkeltes grunnleggende rettigheter må veies opp mot samfunnets behov for et effektivt smittevern under en pandemi.

Selv om bruk av koronasertifikat er frivillig, vil frivilligheten i noen tilfeller ikke oppleves som reell ettersom koronasertifikatet er forbundet med goder. Vi anser derfor ikke samtykke fra den enkelte som et egnet rettslig grunnlag.

Åpningen for innføring av koronasertifikat i kommunene er regulert i covid-19-forskriften. Også den enkelte kommune må regulere bruken nærmere i forskrift.

– Det er viktig med en uttrykkelig og forutsigbar regulering av bruksområdet for et slikt sertifikat. Det er derfor positivt at innføring og bruk av koronasertifikat blir regulert gjennom en forskrift, sier Thon.

Begrensninger i muligheten for koronasertifikat i kommunene

Covid-19-forskriften setter rammer og begrenser i hvilke sammenhenger kommunene kan innføre koronasertifikat. Et koronasertifikat vil fungere slik at det kan gi lettelser fra inngripende, men nødvendige og forholdsmessige, smitteverntiltak.

Forskriften begrenser bruk av koronasertifikat til følgende arenaer:

  • arrangementer på offentlig sted
  • serveringssteder
  • treningssentre og svømmehaller
  • kino, teater, konsertsteder, museer, fornøyelsesparker og tilsvarende kultur- og underholdningssteder

Innenfor disse rammene står kommunene fritt til å innføre forskriften om koronasertifikat dersom alternativet er å opprettholde strenge smitteverntiltak.

Koronasertifikat i arbeidslivet

Covid-19-forskriften åpner ikke for at arbeidsgivere kan ta i bruk koronasertifikat. Arbeidsgivere kan derfor ikke kreve at ansatte viser frem gyldig koronasertifikat på arbeidsplassen.

Les mer om innenlands bruk av koronasertifikat – spørsmål og svar på regjeringen.no