Melde avvik til Datatilsynet

Her kan du varsle Datatilsynet dersom det har skjedd et brudd på personopplysningssikkerheten i din virksomhet og det er sannsynlig at bruddet vil medføre en risiko for de registrerte sine rettigheter og friheter.

Meld avvik her (altinn.no) 

Hva trenger du for å melde avvik?

Før du begynner å fylle ut skjemaet i Altinn, må du ha følgende klart: 

 1. Tilgang til skjema
  Du må sørge for at du har myndighet til å rapportere inn på vegne av din virksomhet. For å fylle ut og sende inn skjemaet trenger du Altinn-rollen «Utfyller/innsender». Dersom du ikke har slik tilgang, må du be den i virksomheten som har rollen «Tilgangsstyring» om å få tildelt rollen som «Utfyller/innsender». Det er også mulig kun å få tilgang til dette skjemaet.
  Les mer om roller og rettigheter på Altinn.no
 2. Elektronisk ID (eID)
  Du trenger en elektronisk ID (eID) for å kunne logge inn i Altinn. Dersom du ikke ønsker å bruke din private eID, kan din virksomhet anskaffe et virksomhetssertifikat fra Commfides eller Buypass.
 3. Informasjon om avviket
  I selve skjemaet vil du bli bedt om å fylle ut blant annet beskrivelse av avviket, mulige konsekvenser, hvilke tiltak som er gjort, og hvilken informasjon som er gitt til de berørte.

Nærmere om utfylling av skjemaet

Beskrivelse av avviket

Beskriv avviket så godt det lar seg gjøre. Gå gjennom følgende:

 • hovedårsak
 • tidsrom
 • når ble avviket oppdaget
 • antall berørte personer
 • beskrivelse av hva som har skjedd
 • hvordan avviket oppstod
 • beskrivelse av hva slags type personopplysninger som ble berørt 
 • hvilken relasjon virksomheten har til de berørte personene
 • beskrivelse av hvor personopplysningene befinner seg etter avviket

Konsekvenser

Beskriv mulige konsekvenser avviket har medført for de berørte personene.

Tiltak

Beskriv hvilke tiltak som er gjort og planlagt for å hindre gjentakelse, og hva som er gjort for å redusere potensielle skadevirkninger.

Informasjon

Har de berørte personene blitt informert? Hvordan?
Les mer om kravene til informasjon til de som er berørt av avviket

Kontaktinformasjon

Navn og kontaktinformasjon til personvernombud eller kontaktperson hos virksomheten som kan gi mer informasjon om avviket.

Vedlegg

Avviksmeldingen leverer du ved å fylle ut hovedskjemaet. Dersom du ønsker å laste opp et vedlegg, gjøres det ved å trykke på arkfanen «Oversikt – skjema og vedlegg».

Trinnvis melding

Dersom du ikke har all informasjon som trengs ved første utfylling kan du sende inn avviksmeldingen trinnvis. Skriv da for eksempel «Her vil det komme mer informasjon» i de respektive feltene i skjemaet. I slike tilfeller er virksomheten selv forpliktet til å følge opp med videre informasjon.

Når du så skal sende inn mer informasjon, må du logge inn på Altinn igjen og finne frem til det innsendte skjemaet. Det vil da ligge i innboksen.

Når du åpner skjemaet vil det stå «Det er sendt inn en melding om avvik for denne avgiveren tidligere. Er dette en ny avviksmelding eller et tillegg til en tidligere innsendt melding?». Skjemaet vil inneholde kun én side med en tekstboks hvor du fyller ut den resterende informasjonen.

Det er også mulig her å sende med vedlegg ved å trykke på arkfanen «Oversikt – skjema og vedlegg».