Håndtering av personvernet ved digitale angrep

Hva gjør dere?

Hvis dere oppdager en pågående sikkerhetshendelse, er det viktig at dere prioriterer håndtering av selve hendelsen og får oversikt over situasjonen:

Dere må også varsle relevante myndigheter:

Håndtering av brudd og mulig brudd på personopplysningssikkerheten

På nettsidene våre finner dere utfyllende veiledning om når og hvordan dere skal håndtere brudd på personopplysningssikkerheten (avvik).

Oppsummert anbefaler vi at dere ved mistanke om på brudd personopplysningssikkerheten gjør følgende:

  1. Iverksetter tiltak for å stoppe selve bruddet.
  2. Involverer og søker råd hos personvernombudet deres tidlig i prosessen. Personvernombudet vil også kunne bidra i dialogen med Datatilsynet.
  3. Kartlegger hvilke personopplysninger som kan være berørt, vurderer risikoen for de berørte og eventuelt varsler disse. 
  4. Melder fra til Datatilsynet dersom det er aktuelt.