Personvernundersøkelsen 2013/2014

I slutten av november 2013 gjennomførte Datatilsynet en undersøkelse der målet var å finne ut om folks holdninger til og oppfatninger om personvern.

En del av spørsmålene i undersøkelsen ble brukt for å underbygge og skaffe informasjon om temaene på Personverndagen 2014. Disse temaene var overvåking, kroppnær tekonologi, metadata, nedkjølingseffeken og  om folk bryr seg om personvern.

Gjennomføring av undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 18. til 30. november 2013 av Opinion Perduco. Undersøkelsen er gjennomført på web, gjennom Norstats webpanel som er rekruttert gjennom landsrepresentative telefonundersøkelser. Populasjonen for undersøkelsen er den norske befolkningen, 15 år eller eldre. Det ble totalt gjennomført 1 501 intervjuer.

Målet med undersøkelsen

Hensikten med vår undersøkelsen var å finne ut hvilket syn befolkningen har på ulike spørsmål om personvern i dag, hvilke erfaringer de har og hvilke valg de tar. 

Tematisk spenner undersøkelsen bredt. For å kunne sammenligne noen av svarene med det vi har funnet i tidligere undersøkelser, men samtidig dekke tema som ny teknologi og nye personvernutfordringer har vi har forsøkt å holde en god balanse mellom nytt og gammelt. Undersøkelsen har derfor både nye spørsmål om ny teknologi og nye personvernutfordringer og spørsmål som er stilt i tidligere undersøkelser.

Rapporter

Vi har delt spørsmålene inn i åtte tema. I samlerapporten er hvert av de åtte delrapportene et eget kapittel. Da vi presenterte resultatene, ble hvert av temaene lagt frem som en egen delrapport. Du kan derfor velge om du vil laste ned samlerapporten eller bare en av delrapportene.  

Last ned