Får irettesettelse etter innsyn i e-postkasse

Datatilsynet har ilagt en virksomhet en irettesettelse for brudd på personvernforordningens krav til informasjon og innsyn i egne personopplysninger.

Bakgrunnen for saken er en klage fra en tidligere styreleder som opplevde at selskapet gjorde innsyn i en personlig e-postkasse i virksomheten.

Virksomhetens navn er unntatt offentlighet for å skjerme klagers identitet.

Manglende innsyn og informasjon

Etter å ha undersøkt saken har Datatilsynet konkludert med at virksomheten hadde rettslig grunnlag for å gjøre innsyn, men at virksomheten ikke ga god nok informasjon om innsynet til klageren. Tilsynets konklusjon er også at virksomheten ventet for lenge med å gi klageren innsyn i egne personopplysninger etter at klager ba om dette.

På bakgrunn av dette har Datatilsynet fattet vedtak om irettesettelse, samt et pålegg om at virksomheten må etablere skriftlige rutiner for innsyn i e-postkasse.

En irettesettelse er et vedtak fra Datatilsynet om at en behandling av personopplysninger har vært i strid med personvernforordningen, og er en forvaltningsrettslig reaksjon med formål å markere kritikk av det aktuelle lovbruddet.

Virksomheten kan påklage vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket fra Datatilsynet ble mottatt.

Les mer