Må avslutte behandlingen av personopplysninger i Spekter

Datatilsynet har behandlet en klage på bruk av verktøyet Spekter i Arendal kommune, et verktøy som brukes til kartlegging av mobbing i skolen. Vedtaket pålegger kommunen å avslutte bruken slik den er i dag, samt slette alle opplysninger som er hentet inn med dette verktøyet.

– Datatilsynet har konkludert med at denne behandlingen av personopplysninger er i strid med personvernforordningen, sier seniorrådgiver Eirin Oda Lauvset. – Vi mener den mangler rettslig grunnlag. Den bryter dessuten blant annet med grunnleggende prinsipper for vern av personopplysninger og informasjonssikkerhet.

Datatilsynet får jevnlig henvendelser fra elever, foreldre, lærere og journalister når kommuner tar i bruk ulike typer digitale verktøy i kampen mot mobbing. Vårt budskap er klart; kommunen bør skille mellom anonyme spørreundersøkelser for å kartlegge læringsmiljø og tiltak for å fange opp enkeltsaker for oppfølging. Dette er to separate prosesser, og den siste skal være rammet inn av rettsikkerhetsgarantiene som vi alle har i møte med forvaltningen.

Bakgrunn

Datatilsynet mottok en klage fra foreldre på Arendal kommunes behandling av personopplysninger ved bruk av kartleggingsverktøyet Spekter. Spekter er et spørreskjema som brukes for å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Spørreskjemaet tilbys både digitalt og i papirversjon. Foreldrene reagerte på at skolen satte igang en spørreundersøkelse hvor alle elevene ble bedt om å svare på spørsmål om mobbing, samt navngi medelever som mobber og blir mobbet.

Eleven som besvarer skjemaet bes om å oppgi følgende personopplysninger:

  • Eget navn og klasse
  • Opplysninger om egen trivsel (venner, bråk og lignende)
  • Navngi andre elever som bråker
  • Opplysninger om eleven selv er blitt mobbet
  • Navngi hvem som mobber eleven
  • Opplysninger om hvorvidt eleven selv mobber
  • Navngi andre elever som blir mobbet
  • Navngi elever som mobber

Kan også gjelde svært sensitiv informasjon

Spørreskjemaet inneholder også et fritekstfelt hvor eleven oppfordres til å fortelle hva som helst annet som angår hvordan de har det i klassen. Hvilke opplysninger som blir skrevet her har skoleeier ingen kontroll på. Konteksten (mobbing, trivsel, sårbare grupper, angivelse av andre elever som mobbere, og lignende) tilsier imidlertid en høy sannsynlighet for at det kan komme informasjon her som faller inn under en av kategoriene opplysninger som er betegnet som særskilte. Dette kan i tillegg til helseopplysninger være opplysninger om seksuell orientering, rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk eller religiøs oppfatning. I Spekters personvernerklæring er dette også nevnt som et scenario. Det er derfor en risiko at dette vil kunne skje.

I alle tilfeller er dette en behandling som inkluderer opplysninger av svært personlig karakter og som gjelder barn. De har krav på et særskilt vern etter
personvernforordningen.

Kommunen kan klage på vedtaket innen midten av november.

Hva med andre som benytter Spekter?

Datatilsynet har fått flere henvendelser om bruken av Spekter da vil være ulovlig også i andre kommuner. Det er viktig å understreke at vårt vedtak gjelder slik Spekter ble benyttet i Arendal kommune. Hver enkelt kommune har et selvstendig ansvar for sin behandling av personopplysninger.

Vi vil oppfordre andre kommuner som også benytter seg av verktøyet i skolene om å lese vedtaket og så vurdere behandlingen de selv er ansvarlig for. Vi vil også oppfordre til å koble personvernombudet i kommunen på saken.