Vedtak om reservasjonsrett på Legelisten.no

Datatilsynet har fattet vedtak om at helsepersonell skal kunne reservere seg fra å bli vurdert på Legelisten.no. Legelisten.no vil klage på dette vedtaket, og en eventuell reservasjonsrett vil ikke gjelde før Personvernnemnda har ferdigbehandlet saken.

På Legelisten.no kan man legge inn anonyme vurderinger av fastleger eller helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. På bakgrunn av vurderingene rangeres helsepersonell i forhold til hverandre. Datatilsynet har mottatt mange henvendelser fra helsepersonell som føler at siden ikke balanserer hensynet til ytringsfrihet og hensynet til personvern på en god nok måte. Etter å ha vurdert saken har Datatilsynet kommet frem til at helsepersonell må gis reservasjonsrett for å bedre vareta den enkeltes personvern. 

Legelisten vil klage på dette vedtakspunktet. Derfor vil ikke reservasjonsretten begynne å gjelde før vårt klageorgan, Personvernnemnda, har ferdigbehandlet saken og under forutsetning at nemnda kommer til samme resultat.

Legelisten.no kan misbrukes

Helsepersonell må ofte foreta upopulære avgjørelser, som å ikke skrive ut smertestillende medisiner eller antibiotika, ikke gi sykemelding eller ikke gi henvisning til unødvendige tester. Dersom helsepersonell tar helsefaglige riktige, men upopulære avgjørelser, kan de oppleve å bli straffet for dette ved at noen legger igjen negative vurderinger på Legelisten.no. Mange av legene som har tatt kontakt med Datatilsynet synes at dette er svært ubehagelig og utfordrer deres faglige integritet.  

De som bruker Legelisten.no kan heller ikke være trygge på om vedkommende som skriver vurderingen, faktisk har vært pasient hos legen. Positive vurderinger kan være skrevet av nærstående, mens negative vurderinger kan være skrevet av noen som ønsker å sverte helsepersonellet. Det er derfor vanskelig å vite hvilke av vurderingene man kan stole på, og verdien av vurderingene er begrenset. 

Alle som søker på legens navn vil få opp vurderingene som er lagt inn om dem. Dette kan påvirke personlige forhold. Én lege fortalte at hun ønsket å slutte som fastlege fordi at hun syntes det var belastende å tenke på at hvem som helst i hennes omgangskrets kan se alle vurderingene. Andre leger har pekt på at vurderingene først og fremst går ut over barna deres og at barn kan oppleve mobbing dersom foreldrene har fått negative vurderinger. 

Leger har mulighet til å svare på vurderinger på nettsiden, men siden vurderingene er anonyme, er det vanskelig for legen å vite hvilken situasjon en negativ vurdering stammer fra. Selv om legene skjønner hvilken pasient som har skrevet vurderingen, er taushetsplikten til hinder for at de kan gi et uttømmende svar. 

Vedtak om reservasjonsadgang 

Personvern og ytringsfrihet er to likestilte menneskerettigheter, og i denne type saker der de to rettighetene kommer i konflikt med hverandre skal hensynet til ytringsfriheten og hensynet til personvern balanseres.  

Datatilsynet mener at denne balansen ikke er god nok i dette tilfellet og at Legelisten.no må innføre reservasjonsadgang for å bedre balansen. 

Ratingsider er som hovedregel tillatt

Det stilles strenge krav til legers uavhengighet og faglige integritet. Helsepersonell er en yrkesgruppe som noen ganger må ta upopulære avgjørelser. Derfor er leger lite egnet til å vurderes på ratingsider. At en lege har dårlige vurderinger kan i noen tilfeller skyldes at vedkommende har gjort jobben sin på en god måte. 

På en annen side finnes det mange yrkesgrupper hvis oppgave er å blidgjøre kunder eller klienter. Det er større adgang til vurdering og rangering av disse yrkesgruppene. Så lenge slike ratingsider har retningslinjer, moderering og liknende tiltak som varetar personvernet i tilstrekkelig grad, er hovedregelen at hensynet til ytringsfrihet går foran – og at nettsidene er lovlige uten reservasjonadgang.  

Legelisten.no har ikke lov til å behandle sensitive personopplysninger

Når man legger igjen en vurdering på Legelisten.no, må man oppgi e-postadresse. For mange inneholder e-postadressen navn. Derfor er e-postadresser ofte å regne som personopplysninger. 

Har du vært hos en bestemt lege, kan det ofte si noe om din egen helsesituasjon. Er du eksempelvis hos en kreftlege, antyder det ofte at du har kreft. Hvis du legger inn en vurdering av denne legen på nettsiden, sitter legelisten.no potensielt på et register som kan si noe om brukernes helseproblemer. 

Datatilsynet pålegger derfor Legelisten.no å slette e-postadressene til brukere som har vurdert helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. 

Legelisten.no har klagerett

Datatilsynets vedtak er endelig, men har tre ukers klagefrist. Det betyr at Legelisten.no kan klage på vedtaket. I så fall vil Personvernnemnda ta endelig stilling til saken.