Risikovurdering

En risikovurdering er et verktøy for å identifisere uønskede hendelser og risikoen for at disse skal inntreffe. Datatilsynets veileder forklarer hvordan virksomheten bør gjennomføre en risikovurdering.

Som en del av internkontrollen skal virksomheten ha en oversikt over hvilke behandlinger av personopplysninger som foretas, og hvilke personopplysninger som inngår i disse. Denne oversikten skal brukes som underlag ved risikovurderinger. Virksomheten skal gjennomføre risikovurdering før man iverksetter en behandling og før man tar i bruk et informasjonssystem.

Virksomheten skal videre gjennomføre risikovurdering ved endringer i forhold som kan påvirke informasjonssikkerheten, for eksempel endringer i behandlinger, endringer av informasjonssystem eller endringer i trusselbildet.

Risiko betegner forholdet mellom sannsynligheten for at en uønsket hendelse vil inntreffe og konsekvenser av en slik hendelse. Risikovurderingen må ses i sammenheng med etablerte akseptkriterier for risiko, og den behandlingsansvarlige skal iverksette nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll

Med god internkontroll og et bevisst forhold til å sikre opplysninger sørger virksomheten for at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll