Automatisk strøm- og vannmåling

Avanserte måle- og styringssystem (AMS) er teknologi som måler strømforbruk og gir brukerne detaljert informasjon om strømforbruket og tilbyr tilleggstjenester. Kommunene ønsker i økende grad å også ta i bruk automatiske vannmålere for blant annet fakturering og å lettere kunne oppdage lekkasjer.

Automatiske strømmålere

Automatiske strømmålere (også kalt smarte strømmålere) skal være installert i alle norske hjem. Det er nettselskapene som står for installasjonen. De smarte målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av målerverdier og et grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene. I tillegg vil nettselskapene kunne bruke informasjonen til å drifte nettene mer effektivt.

Innføringen av målere er forskriftsfestet i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (lovdata.no)

Bruk av måledata

Bruk av måledata som registreres av AMS er blant annet underlagt personopplysningsloven. Dette innebærer at nettselskap og kraftleverandør kun kan bruke de personopplysninger som er nødvendig for å fakturere kunden. Hvilken informasjon som skal registreres og hva måleren skal gjøre er regulert i funksjonskravene. Utover det ovenstående har kunden råderett over og kan bestemme hvem som får tilgang til egne data. Nettselskapet kan ikke lagre data om kunden lenger enn 3 år.

Opplysninger om strømforbruk er personopplysninger

Opplysninger om strømbruk er i utgangspunktet knyttet til et målernummer på en bestemt adresse, ikke til en person. Men når måleren igjen knyttes til en huseier kan opplysningene om strømforbruket spores tilbake til en bestemt person eller husstand. Dette kan være abonnenten selv eller en annen person, slik som en leietaker. Strømbruken avlest i timesintervaller kan fortelle når personer er på ferie eller på jobb, når de sover eller er våkne og liknende informasjon.

Opplysninger om strømforbruk er å anse som en personopplysning og må behandles som slike. Nettselskapene og aktuelle aktører må påse at personopplysningsloven følges. Dette innbefatter at informasjonssikkerheten skal være tilfredsstillende ivaretatt og at opplysningene kun benyttes til formål det er gitt tillatelse til.

Tilgang til flere personopplysninger via HAN-porten

Strømmålerne er utstyrt med en fysisk utgang, kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble seg til HAN-porten vil du kunne ha mulighet til å få tilgang til ytterligere informasjon om ditt eget strømforbruk. Du bestemmer selv om du vil ta i bruk denne utgangen og om du eventuelt vil overlate denne informasjonen til andre.

Les mer om om smarte strømmålere på NVE sine nettsider.

Automatiske/fjernavleste vannmålere

Kommunene ønsker i økende grad å ta i bruk automatiske vannmålere for å fakturere kundene. I motsetning til strømmålere er bruken av slike vannmålere ikke sentralt regulert i lov eller forskrift, men bestemmelser om målt vannforbruk er ofte inntatt i kommunale gebyrforskrifter.

Vannmålere installeres for å fakturere kundene for reelt vannforbruk. Det er vanlig med terminvis fakturering 1-4 ganger i året. Kommunen har i utgangspunktet bare rettslig grunnlag til å innhente avlesninger fra automatiske strømmålere i henhold til antallet faktureringer, på samme måte som for selvavleste målere.

Nye formål må ha rettslig grunnlag

Mange kommuner ønsker å bruke avlesninger fra automatiske vannmålere for andre formål enn fakturering. Avlesningene kan blant annet brukes til å avdekke lekkasjer på kommunale eller private vannledninger, men også til formål som ikke har sammenheng med levering av vann, som for eksempel overholdelse av boplikt. Bruk av måleravlesninger for disse formålene forutsetter som hovedregel en høyere sendingshyppighet, og har ikke sammenheng med faktureringsformålet avlesningene opprinnelige hentes inn for.

Dersom en virksomhet vil behandle personopplysninger som allerede er samlet inn til et nytt formål, som ikke er forenlig med det opprinnelige formålet, krever den nye behandlingen enten samtykke eller hjemmel i lov, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 4.

Det er kommunen som er behandlingsansvarlig for måleravlesningene, og har derfor ansvar for informasjonssikkerheten ved valg av teknologi, innhenting og lagring av måleravlesninger.

Les mer om behandlingsgrunnlag, formål og andre plikter