Automatisk strømmåling

Avanserte måle- og styringssystem (AMS) er en teknologi som måler strømforbruk og gir brukerne mer detaljert informasjon om strømforbruket sitt og tilbyr tilleggstjenester. Det blir også kalt smarte strømmålere.

Smarte strømmålere skal være installert i alle norske hjem. Det er nettselskapene som står for installasjonen. De nye smarte målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av målerverdier og et grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene. I tillegg vil nettselskapene kunne bruke informasjonen til å drifte nettene mer effektivt.

Innføring av nye målere er forskriftsfestet i Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (lovdata.no)

Bruk av måledata

Bruk av måledata som registreres av AMS er blant annet underlagt personopplysningsloven. Dette innebærer at nettselskap og kraftleverandør kun kan bruke de personopplysninger som er nødvendig for å fakturere kunden. Hvilken informasjon som skal registreres og hva måleren skal gjøre er regulert i funksjonskravene. Utover det ovenstående har kunden råderett over og kan bestemme hvem som får tilgang til egne data. Nettselskapet kan ikke lagre data om kunden lenger enn 3 år.

Opplysninger om strømforbruk er personopplysninger

Opplysninger om strømbruk er i utgangspunktet knyttet til et målernummer på en bestemt adresse, ikke til en person. Men når måleren igjen knyttes til en huseier kan opplysningene om strømforbruket spores tilbake til en bestemt person. Dette kan være abonnenten selv eller en annen person, slik som en leietaker. Strømbruken avlest i timesintervaller kan fortelle når personer er på ferie eller på jobb, når de sover eller er våkne og liknende informasjon.

Opplysninger om strømforbruk er å anse som en personopplysning og må behandles som slike. Nettselskapene og aktuelle aktører må påse at personopplysningsloven følges. Dette innbefatter at informasjonssikkerheten skal være tilfredsstillende ivaretatt og at opplysningene kun benyttes til formål det er gitt tillatelse til.

Tilgang til flere personopplysninger via HAN-porten

Alle de nye strømmålerne er utstyrt med en fysisk utgang, kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble seg til HAN-porten vil du kunne ha mulighet til å få tilgang til ytterligere informasjon om ditt eget strømforbruk. Du bestemmer selv om du vil ta i bruk denne utgangen og om du eventuelt vil overlate denne informasjonen til andre.

Les mer om om smarte strømmålere på NVE sine nettsider.