Slektsgranskning

Slektsgranskning er en svært populær hobby i Norge, men det er viktig at du setter deg inn i hvilke regler som gjelder for behandling av personopplysninger før du går i gang.

Som hovedregel gjelder personvernregelverket for all behandling av personopplysninger, også når man behandler personopplysninger til slektsgranskning. Det innebærer at du blant annet må følge reglene om formål, behandlingsgrunnlag og informasjon. Det finnes imidlertid flere unntak som kan gjelde.

I denne artikkelen vil vi gå gjennom noen av de oftest stilte spørsmålene vi får om behandling av personopplysninger knyttet til slektsgranskning. Vi kommer også inn på behandlingsgrunnlag, samtykke og interesseavveining til slutt i artikkelen.

Er det forskjell på om personene er levende eller døde?

Personvernregelverket i Norge gjelder ikke for døde personer. Det betyr at du kan behandle og publisere personopplysninger om døde personer, dersom disse opplysningene ikke sier noe om personer som lever i dag. Hvis personopplysningene om den avdøde for eksempel også sier noe om gjenlevende slektninger, gjelder personvernregelverket likevel for dette.

Eksempel

En avdød hadde en arvelig sykdom. Dette vil også kunne si noe om de gjenlevende slektningenes helse, og vil i så fall være en personopplysning om de gjenlevende. Da vil personvernregelverket gjelde for behandlingen av denne informasjonen.

Kan jeg drive med slektsgranskning til egen bruk?

Dersom du som privatperson driver med slektsforskning til rent privat bruk og du ikke skal dele opplysningene med andre enn for eksempel nær familie, gjelder heller ikke personvernregelverket. Dette er fordi det er gjort unntak fra personvernregelverket for behandling av personopplysninger som utføres av en fysisk person som ledd i rent personlige eller familiemessige aktiviteter (art. 2 nr. 2 bokstav c).

Merk at dersom du bestemmer deg for å dele opplysningene med flere, for eksempel gjennom publisering på nett, gjelder ikke unntaket lenger og du må forholde deg til bestemmelsene i personvernregelverket.

Eksempel

Per er interessert i historien til familien sin, og utarbeider et hefte med oversikt over de ulike grenene i familien fra sine besteforeldre og nedover. Her kan man lese om når og hvor de forskjellige er født, og hvilken relasjon de har til hverandre.

Dette heftet deler Per ut til sine barn slik at de kan lære mer om familiens historie. Heftet deles ikke med andre. Pers behandling er en rent personlig og familiemessig aktivitet, og personvernregelverket gjelder derfor ikke.

Kan jeg publisere slektsgranskningen på nett?

Dersom du ønsker å publisere slektsgranskning på en nettside hvor det er åpent for et større publikum, vil det ikke lenger falle inn under unntaket for rent personlige og familiemessige formål som nevnt over.

Det betyr at personvernregelverket som utgangspunkt gjelder. Du må da blant annet ha et behandlingsgrunnlag (rettslig grunnlag). De to mest aktuelle behandlingsgrunnlagene er samtykke og interesseavveiing. Du må selv vurdere hvilket behandlingsgrunnlag som passer i ditt tilfelle. Les mer om samtykke og interesseavveiing lenger nede i artikkelen.

Kan jeg gi ut slektsgranskningen i en bok eller lignende?

Behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med litterære ytringer, kan være unntatt deler av personvernregelverket dersom det er nødvendig for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet.

Det betyr at du må gjøre en avveining mellom retten til personvern på den ene siden, og retten til ytringsfrihet og informasjonsfrihet på den andre. I denne vurderingen er det flere momenter som skal legges vekt på:

 1. Samfunnets interesse i behandlingen eller ytringer den leder frem til.
 2. Atferdsnormer, etiske retningslinjer, selvdømmingsordninger eller lignende som skal ivareta personvernet.
 3. Negative konsekvenser bestemmelser i personvernforordningen eller personopplysningsloven kan få for utøvelsen av ytrings- og informasjonsfriheten.
 4. Konsekvensene for den registrerte, og om den registrerte har et særskilt behov for vern.

Les mer om reglene og vurderingene når det gjelder ytrings- og informasjonsfrihet i uredigerte medier.

Husk at det ikke er noen automatikk i at unntaket gjelder bare fordi noe publiseres i bokform eller lignende, men at det må gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle, og for hver (type) personopplysning. Dette gjelder uavhengig av om utgivelsen skjer fysisk eller på internett. Dersom boken gis ut under et forlag, vil utgivelsen imidlertid som hovedregel være unntatt fra personvernregelverket.

Dersom du kommer til at det er unntak fra personvernregelverket av hensyn til ytrings- og informasjonsfriheten, må det vurderes hvilke bestemmelser det er nødvendig å gjøre unntak fra.

I tillegg er det visse bestemmelser som vil gjelde uansett, slik som reglene om:

Det vil i noen tilfeller være nødvendig å ha et rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger selv om formålet med utgivelsen er litterært. Vær imidlertid oppmerksom på at samtykke som behandlingsgrunnlag sjeldent vil være aktuelt for bøker, fordi et samtykke skal være mulig å trekke tilbake like lett som det ble gitt. 

Nærmere om samtykke og interesseavveiing

Dersom personopplysningene som blir behandlet i forbindelse med slektsgranskningen gjelder levende personer, og ellers ikke faller inn under noen av unntakene listet opp over, må personvernregelverket følges. Et sentralt krav der er altså at du må ha et behandlingsgrunnlag for å behandle opplysningene.

Samtykke

Du kan behandle personopplysninger om andre dersom du har innhentet et gyldig samtykke fra personen eller personene det gjelder. For at et samtykke skal være lovlig, må det være frivillig, spesifikt, informert, utvetydig, gitt gjennom en aktiv handling, dokumenterbart og mulig å trekke tilbake like lett som det ble gitt. Les mer om samtykke.

I forbindelse med slektsgranskning, er det særlig viktig å tenke på at samtykket skal kunne trekkes tilbake like enkelt som det ble gitt. Det innebærer at dersom samtykket ikke kan trekkes tilbake, for eksempel av tekniske årsaker, er ikke samtykket gyldig. Dette kan være tilfellet dersom opplysningene skal publiseres i bokform eller trykkes fysisk på andre måter, fordi det blir praktisk utfordrende å legge til rette for at samtykket kan trekkes tilbake. I slike tilfeller må behandlingen baseres på et annet rettslig grunnlag.

Merk også at det alltid må innhentes samtykke dersom du behandler såkalte særlige kategorier personopplysninger. Det betyr at opplysninger om nålevendes rasemessige eller etniske opprinnelse, politiske oppfatning, religion, filosofiske overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger og opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering som hovedregel ikke kan behandles uten samtykke.

Les mer om særlige kategorier personopplysninger.

Interesseavveiing

Dersom samtykke ikke er aktuelt, kan behandlingen baseres på en såkalt interesseavveiing. Det vil si at behandlingen er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Dersom du skal basere behandlingen av slektsopplysninger på en interesseavveiing, må du veie formålet (altså interessen) med behandlingen av de aktuelle opplysningene, opp mot hvor stort inngrep dette utgjør i den enkeltes personvern. Du må i så fall vurdere blant annet:

 • Hva er formålet med å behandle disse opplysningene og hvor viktig er dette formålet?
 • Har behandlingen offentlig interesse eller ivaretar den ideelle interesser som kommer flere til gode?
 • Kan formålet oppnås på en mindre inngripende måte? I så fall skal den minst inngripende måten velges.
  Dersom formålet med behandlingen for eksempel er å gi slekten et bedre bilde av historien sin, vil det neppe være nødvendig å publisere slektsopplysningene åpent for alle. I et slikt tilfelle vil du sannsynligvis kunne oppnå formålet ved å dele personopplysningene direkte med de aktuelle mottakerne i slekten, og i så fall vil åpen publisering på nett ikke være tillatt.
 • Hva slags personopplysninger er det snakk om?
  Dersom det bare dreier seg om navn og fødselsår, vil dette ofte være langt mindre inngripende å behandle, enn om du også skal behandle opplysninger om for eksempel adopsjoner, skilsmisser eller familiekonflikter.
 • Hvor stor krets av personer vil få tilgang til personopplysningene?
  Det er langt mindre inngripende å dele med en begrenset krets av personer, enn å dele noe åpent for alle.
 • Kan behandlingen av personopplysningene medføre negative konsekvenser for personene, for eksempel diskriminering eller ærekrenkelse?
 • Hva syns de berørte selv?
  Personer kan ha ulik opplevelse av hva som føles krenkende, og ulike behov for å verne om sitt privatliv. Dette kan ha betydning når det skal vurderes hvor stort inngrep behandlingen utgjør i den enkeltes rett til personvern.
 • Behandles det personopplysninger om mindreårige?
  Barns personopplysninger er gitt et særlig sterkt vern i personvernregelverket, noe som betyr at man skal ta ekstra hensyn til barns rett til personvern i interesseavveiingen.

Disse punktene er ikke en fullstendig liste, men eksempler på momenter som kan være relevante i når du skal gjøre en interesseavveining.

Les mer om interesseavveining

Husk!

 • Å krenke privatlivets fred gjennom en ytring, kan i visse tilfeller føre til erstatningsansvar (skadeserstatningsloven § 3-6) eller straff (straffeloven § 267).
 • I åndsverkloven finner du regler om bruk av bilder. Det er viktig å sette seg inn i disse reglene før du publiserer bilder av andre mennesker, både avdøde og levende.
 • Opplysninger om nålevendes rasemessige eller etniske opprinnelse, politiske oppfatning, religion, filosofiske overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger og opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering kan som hovedregel ikke behandles uten samtykke.
 • Selv om personopplysningene du ønsker å behandle har vært publisert et annet sted tidligere, for eksempel i en slektsbok, betyr ikke det at du har rett til å behandle dem videre. Du må selv sørge for å ha et behandlingsgrunnlag for det formålet du ønsker å behandle personopplysningene til.