Skytjenester

Skytjenester (cloud computing) er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett.

Serverparkene kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk skalering. Det betyr at datakraft kan tilpasses kapasitetsbehov, og kunden kan betale for det den faktisk bruker.

Mange eksterne serverparker står utenfor Norges grenser. En stor utfordring for virksomhetene som bruker slike tjenester er å sørge for at avtalen med skytjeneste-leverandøren er i samsvar med norsk lovgivning.

Ulike former for skytjenester

Det er vanlig å dele skytjenester opp i tjenestemodeller. De tre vanligste er:

  1. Programvare som tjeneste (software as a service - SaaS), som er en modell for leveranse over et nettverk hvor kunden benytter leverandørens applikasjon(er) på en nettsky-infrastruktur. Kunden har i utgangspunktet ikke kontroll over verken applikasjoner, nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter.
  2. Plattform som tjeneste (platform as a service - PaaS), hvor kunden innfører applikasjoner utviklet/kjøpt av kunden i leverandørens nettsky-infrastruktur gjennom å benytte programmeringsspråk og verktøy støttet av leverandøren. Kunden har kontroll over egne applikasjoner, men har ikke kontroll over nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter.
  3. Infrastruktur som tjeneste (infrastructure as a service - IaaS), som gjelder levering av datainfrastruktur som en tjeneste over et nettverk. Kunden har kontroll over relevante applikasjoner, servere, operativsystemer og lagringsmuligheter, samt i noen tilfeller visse elementer i nettverket (for eksempel på brannmursiden).

Skytjenester kan i tillegg deles inn i leveransemodeller som:

  • Allmenn tilgjengelig sky (public cloud), hvor skytjenestene gjøres tilgjengelige av leverandøren for alle kunder.
  • Privat tilgjengelig sky (private cloud), hvor skytjenestene gjøres tilgjengelige kun for devirksomheter som skytjenestene skal gjelde for. Her vil miljøet/miljøene som skytjenesten leveres fra, typisk dedikeres til den enkelte kunde eller en definert kundegruppe. Dette opplegget åpner for større grad av spesifikke kundetilpasninger enn tilfellet er med modellen for offentlig tilgjengelig sky.
  • Hybridsky (hybrid cloud), som kan være en blanding av modellene over.

Når virksomheten benytter skytjenester er det viktig at den kjenner pliktene sine og det for eksempel gjøres risikovurderinger og at personvernkonsekvensene vurderes.