Personvernprinsippene

Kjernen i prinsippene norsk personvernlovgivning bygger på er at alle har rett til å bestemme over opplysninger om oss selv.

Personvernprinsippene bygger på en europarådskonvensjon, retningslinjer fra OECD og EUs personverndirektiv. 

Privatlivets fred og personlig integritet

Vi oppnår størst mulig respekt for privatlivets fred og den enkeltes personlige integritet når vi begrenser registrering og bruk av personopplysninger til et minimum. Når det er nødvendig å behandle personopplysninger, skal behandlingen først og fremst baseres på samtykke eller annet rettslig grunnlag.

Samtykke

Behandling av personopplysninger skal være basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Men offentlige myndigheter må i mange sammenhenger behandle opplysninger om innbyggerne uavhengig av samtykke, for eksempel ved beregning av skatt eller utbetaling av trygd. Når det behandles personopplysninger uten basis i samtykke, må det finnes et annet rettslig grunnlag, som en lovhjemmel. I Norge sikres dette først og fremst gjennom personopplysningsloven, men  også for eksempel helseregisterloven eller politiregisterloven.

Proporsjonalitet

Innsamling og behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Behandlingen av opplysninger om deg må ikke medføre urimelig belastning for din integritet eller selvråderett. Det må være balanse mellom hensyn til den som registrerer og den som blir registrert, og registreringen må være proporsjonal med formålet. Man skal alltid velge det alternativet som griper minst inn i personvernet til den enkelte når man har valget mellom to ulike måter å behandle personopplysninger på.

Formålsbestemthet

Personopplysninger skal bare samles inn for bestemte, legitime formål. Personopplysninger skal per definisjon ikke brukes til noe annet enn det de i utgangspunktet ble samlet inn for. Personopplysninger skal ikke utleveres til andre, bortsett fra hvis man har samtykket til utleveringen eller det foreligger annet rettslig grunnlag.

Relevans og prinsippet om å samle inn et minimum av opplysninger

Personopplysninger skal bare innhentes, lagres og behandles i den grad det er nødvendig for å oppnå et gitt formål. Det skal ikke registrere flere opplysninger enn strengt nødvendig, slik det unngås at overskuddsinformasjon genereres. Innsamlede data som ikke lenger er nødvendige for det angitte formålet må slettes eller anonymiseres. 

Dette prinsippet bygger på at enkeltindivider skal ha mulighet til å legge fortiden bak seg og begynne med blanke ark, for eksempel når det gjelder straffbare forhold eller betalingsanmerkninger.

Fullstendighet og kvalitet

Personopplysninger må være relevante, korrekte og fullstendige i forhold til hva de skal brukes til. Det betyr at opplysningene skal være oppdaterte og nøyaktige. Opplysninger som er lagret i et register brukes ofte som grunnlag for å fatte beslutninger om de registrerte. Dette prinsippet skal sikreat beslutningene ikke blir tatt på et ufullstendig eller feilaktig grunnlag.

Informasjon og innsyn

Som registrert har du rett til å bli informert om innsamling og bruk av dine personopplysninger. Du har også rett til kostnadsfritt å få innsyn i de opplysninger som er registrert. Du skal også gis mulighet til å få slettet eller korrigert opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Videre har du rett til å få en manuell vurdering av avgjørelser som fullt ut er basert på automatisert behandling av personopplysninger, dersom avgjørelsen som tas er av vesentlig betydning for deg.

Informasjonssikkerhet

De som oppbevarer personopplysninger må sikre opplysningene mot uautorisert tilgang, endring, ødeleggelse og spredning.

Sensitive personopplysninger trenger særlig vern

Behandling av sensitive personopplysninger er underlagt særlig strenge regler. Personopplysningsloven betegner følgende opplysningskategorier som sensitive:

  1. rase eller etnisk opphav
  2. politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
  3. at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
  4. helseforhold
  5. seksuelle forhold
  6. medlemskap i fagforeninger

Anonymitet og sporfri ferdsel

All registrering av personopplysninger skal begrunnes. Hvis man ikke trenger å registrere identifiserende opplysninger, har enkeltindividet rett til å være anonymt. Dette følger også av prinsippet om rettslig grunnlag og proporsjonalitet.

Du har krav på at det minst personverninngripende tiltaket brukes for å oppnå et bestemt formål. Hvis formålet kan oppnås uten bruk av personidentifiserbare opplysninger, er det dette alternativet som skal brukes.

Grunnleggende personvernprinsipper etter nytt regelverk

I mai 2018 trer det i kraft et nytt personvernregelverk. Vi har skrevet en veiledning til personvernprinsippene slik de er beskrevet i forslaget til ny lov. Disse prinsippene er de samme prinsippene som europarådskonvensjonen, retningslinjer fra OECD og EUs personverndirektiv.