Årsrapport for 2021

Spesielt om barn og unge

Barn og unge i omsorgs- og utdanningsløp blir i omfattende og stadig økende grad registrert og vurdert i digitale løsninger.

Personopplysninger registreres og lagres på helsestasjonen, barnehagen og skolen, og det er et stort ønske om å bruke og dele opplysningene til mange, ulike formål. Økt digitalisering og registrering øker også faren for at det behandles overskuddsinformasjon om barn.

Barn er gitt rett til særskilt beskyttelse gjennom personvernregelverket. Det er blant annet begrunnet med at behandlingene av opplysningene deres oftest besluttes av andre enn dem selv. I tillegg anses de ikke å fullt ut kunne vurdere konsekvensene av hva behandlingen av deres personopplysninger medfører i de tilfellene der de selv kan bestemme.

I tillegg er det spesielle utfordringer som oppstår når all aktivitet, vurderinger og kommunikasjon skal skje gjennom digitale løsninger. Trygg bruk av slike verktøy forutsetter kunnskap på mange nivåer, fra de som utvikler og tilbyr systemer og tjenester, kommuner som skal kjøpe inn systemer og tjenester og sitter med det overordnede ansvaret, til skoler, lærere, elever og foreldre som skal bruke disse løsningene. Datatilsynet mottar mange meldinger om avvik som følger av manglende kunnskap og manglende risikoforståelse knyttet til digitale verktøy. I tillegg er det i mange tilfeller avvik som oppstår som følge av feil bruk av systemene man har, for eksempel ved å sende opplysninger til feil mottakere.

Utfordringsbildet i sakene vi har behandlet i 2021, er fremdeles at det er liten kompetanse blant ansatte i stat, kommune og fylkeskommune om hvordan personopplysninger skal behandles i tråd med personvernregelverket.

Gjennomførte aktiviteter

Sentrale høringsuttalelser

I 2021 har vi gitt høringsinnspill i to sentrale lovforslag som påvirker barn og unges personvern. Disse forslagene gjelder ny opplæringslov og ny barnelov.

I høringsinnspillet vårt til den nye barneloven, ga vi støtte til behovet for en tydeliggjøring av forholdet mellom barns rett til personvern og foreldrenes plikt til å ivareta barnets beste. Vi støttet forslaget om å etablere tydelige bestemmelser for fastsettelse av generelle aldersgrenser. Vi presiserte også at det er positivt at utvalget har tatt barns rett til personvern på alvor, særlig når det gjelder i relasjon til omsorgspersoner.

Vi ga også en høringsuttalelse til ny opplæringslov i desember 2021. Vi presiserte blant annet at det er viktig at opplæringsloven tar høyde for personvernrettslige problemstillinger, både med tanke på omfanget av personopplysningene som blir behandlet, hvilke metoder som benyttes og spørsmål knyttet til utlevering av opplysninger til andre.

I opplæringssektoren er utfordringen å behandle opplysninger om elever på en måte som ivaretar formålet med opplæringsloven og den enkelte skolens handlingsrom, samtidig som elevenes personvern er ivaretatt. Selv om det er viktig at opplæringsloven inneholder et klart og tydelig rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger for å utføre oppgaver som følger av loven, er det en rekke andre forpliktelser som følger av personvernforordningen skolesektoren må innrette seg etter samtidig.

Vi understreket derfor at personvernforordningen også innebærer en rekke rettigheter for elevene og deres foresatte som det er viktig at skolesektoren har systemer for å ivareta. Plikten til å sikre etterlevelse av personvernforordningen genererer behov for ressurser og kompetanse. Retningslinjer og kvalitetssystemer må utarbeides, og tilstrekkelig informasjonssikkerhet koster mer enn vanlig informasjonssikkerhet. Vår anbefaling var blant annet å utforme klare henvisninger til personvernregelverket i den nye opplæringsloven.

Avvikssaker

Vi behandler forskjellige typer saker som kommer inn til Datatilsynet, og også i 2021 har vi mottatt flere meldinger om brudd på personopplysningssikkerheten ved bruk av digitale verktøy i skolen. Sakene gjelder både tekniske og menneskelige feil. Vi ser at sektoren har blitt mer modne når det gjelder bruk av digitale verktøy, men at det fortsatt er behov for opplæring i bruken for å minimere risikoen for menneskelige feil. Typiske hendelser er feilsending av dokumenter som er underlagt taushetsplikt. De fleste av disse sakene blir avsluttet med veiledning fra vår side.

Andre aktiviteter

Rundebordskonferanse om personvern i skolen

Datatilsynet arrangerte i februar 2021 den tredje rundebordskonferansen med tema informasjons­sikkerhet og personvern i skolen. Konferansen fulgte opp tilsvarende konferanser i 2019 og i 2020, og hovedtema var behovet for samarbeid mellom kommuner, interesseorganisasjoner og myndigheter. Videre ble behovet for sentrale føringer og styring med personvern i skolesektoren diskutert, og dette har i etterkant av konferansen blitt gjentatt i flere relevante sammenhenger.

Gjennom runden kom det i likhet med tidligere frem at personvern og informasjonssikkerhet er kompliserte tema som kommunene bruker mye ressurser på, og at de har behov for bistand fra hverandre og de sentrale myndighetene.

Vi vil fortsetter samarbeidet med relevante aktører som blant annet KINS og KS for videre oppfølging av personvernproblemstillinger på dette feltet.

DuBestemmer-prosjektet

Vi har i 2021 fortsatt det formelle samarbeidet vårt med Utdanningsdirektoratet om å heve barn og unges kompetanse om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Nettressursen dubestemmer.no, som vi driver sammen med direktoratet, er her en viktig kanal for å nå frem til både elever og lærere med grunnleggende informasjon om personvern og rettigheter.

Høsten 2020 og våren 2021 arbeidet prosjektet med å bygge nye nettsider. Alt det gamle innholdet ble revidert og mye nytt innhold produsert. I juni ble så de nye nettsidene publisert, og har fått mange positive tilbakemeldinger fra skolene som har tatt dem i bruk.