Årsrapport for 2021

Nasjonale samarbeidsrelasjoner

Datatilsynet har utstrakt kontakt med andre aktører. Her følger en oversikt over vår mest sentrale deltakelse i nasjonale fora.

I tillegg til disse kommer det et stort antall kontaktmøter med ulike aktører og samarbeid av mer kortvarig art. Vi har også avtaler om faglig samarbeid med flere sentrale, statlige virksomheter.

Aktørforum e-signatur

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) samler aktørene innen e-signaturområdet til aktørforum. Hovedtema er EU-kommisjonens forslag til forordning om blant annet e-ID og e-signatur. Aktørforumet skal systematisere kontakten mellom aktørene, og Datatilsynet har fulgt opp arbeidet.

Arkivverket

Arkivverket og Datatilsynet har jevnlige møter på saksbehandler- og direktørnivå for gjensidig informasjon- og erfaringsutveksling. I sandkassen har vi jevnlige møter med Finanstilsynet og Arkivverket for å dele erfaringer om sandkassearbeid på tvers av organisasjonene.

Brønnøysundregistrene

Samarbeidet går ut på utveksling av erfaringer, og det er regelmessige møter både på direktør- og saksbehandlernivå.

Dataforeningen

Den norske dataforening er Norges største nettverk for IT- og digitaliseringsprofesjonelle. Datatilsynet har lenge sittet i styret for gruppen som jobber med informasjonssikkerhet, vi har ledet og arrangert fagseminarer på Software, «Cybersikkerhet på styrerommet» med mer, og bidratt til å sette personvern på agendaen.

Digitaliseringsdirektoratet

Datatilsynet samarbeider med Digitaliseringsdirektoratet sitt kompetanse­miljø innenfor informasjonssikkerhet. Vi har en del overlappende ansvarsområder, og samarbeider om ulike tema slik som blant annet å lage veiledere for anskaffelser, utvikling, internkontroll og informasjonssikkerhet. I tillegg har vi bidratt med veiledning i personvernspørsmål når det gjelder bruk av sosiale medier i offentlig forvaltning.

Direktoratet for e-helse

Det har vært jevnlige møter mellom Datatilsynet og direktoratet, både på direktør- og saksbehandlernivå. Nye løsninger presenteres og drøftes løpende med Datatilsynet.

Helsedataprogrammet ligger også under ansvarsområdet til Direktoratet for e-helse. Vi har deltatt i referansegruppen og i en av arbeidsgruppene i programmet.

Direktoratet har sekretariatet for Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen), og det er også i den forbindelse mye kontakt. Vi har hatt jevnlige møter med sekretariatet gjennom året og har diskutert nødvendig endringer i Normen opp mot de nye personvernreglene.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Datatilsynet samarbeider med DFØ blant annet på områder knyttet til vurderinger og retningslinjer for bruk og innkjøp av skytjenester i offentlig sektor.

Finanstilsynet 

Finanstilsynet og Datatilsynet har jevnlige møter på saksbehandler- og direktørnivå for gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling. I sandkassen har vi jevnlige møter med både Finanstilsynet og Arkivverket for å dele erfaringer om sandkassearbeid på tvers av organisasjonene.

Forbrukertilsynet og Konkurransetilsynet

Vi har etablert et godt samarbeid med Forbrukertilsynet og Konkurransetilsynet, og planen er å formalisere dette samarbeidet ytterligere. Det blir særlig viktig i årene fremover, da mange av de samme aktørene skaper utfordringer for våre respektive tilsyn, og behandling av personopplysninger har så vel konkurranse- og forbrukerutfordringer.

Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KINS)

Datatilsynet har deltat­­­t som samarbeidspartner i KiNS. Dette innebærer å delta på styremøter som observatør og bidragsyter, og å delta i planleggingen av KiNS sine arrangementer. Vi bidrar også med foredrag eller som paneldeltakere på disse arrangementene.

Foreningen Personvernombudene

Datatilsynet har et nært samarbeid med Foreningen Personvernombudene som hadde sitt aller første medlemsmøte i januar 2021. Noen av møtene arrangeres i felleskap med foreningens danske og svenske søsterorganisasjoner. Datatilsynet har deltatt med foredragsholdere på nesten alle foreningens møter. Ved årsskiftet hadde foreningen 350 medlemmer.

Helsedirektoratet

Det er jevnlig kontakt mellom Datatilsynet og Helsedirektoratet, både på direktør- og saksbehandlernivå.

ID-nettverket for en helhetlig ID-forvaltning

Datatilsynet deltar sammen med flere andre sentrale organisasjoner. Hovedmålet til nettverket er å arbeide for en helhetlig ID-forvaltning i Norge, og for å forebygge kriminalitet og dermed redusere trusselen mot velferdsstaten. Deltakelsen vår er viktig både for å ivareta personvernet i ID-forvaltningen, og for å bidra til at sikre løsninger etableres.

IKT-Norge

Vi har et godt samarbeid med IKT-Norge. På bakgrunn av satsingen vår på barn og unge, har vi satset på å formidle innebygd personvern for gruppen EdTech som ledes av IKT-Norge. EdTech er medlemmer som utvikler og tilbyr løsninger til skole og utdanningsmiljø i Norge.

Konkurransetilsynet

I forbindelse med Datatilsynets etablering av ny tilsynsmetodikk, har vi hatt nyttige møter og god erfaringsutveksling.

KS

I forbindelse med Datatilsynets satsing for barn og unge, har vi intensivert arbeidet vårt sammen med KS for å sette fokus på arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i kommuner og skoler. Vi deltar som observatører i SkoleSec-prosjektet.

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nkom fører tilsyn med ekomregelverket. Dette regelverket har spesialregler om behandling av personopplysninger. Dette kan skape utfordrende grensedragninger opp mot personvernregelverket, og krever godt samarbeid mellom tilsynsmyndighetene. Datatilsynet har derfor jevnlige dialogmøter med Nkom om problemstillinger i telekombransjen, og det har vært gjennomført flere slike møter.

Kontakten omfattet særlig kommunikasjonsverndirektivet og den kommende kommunikasjonsvern­forordningen. Det har også vært et omfattende samarbeid innen befolkningsvarsling og nummer­opplysning.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Datatilsynet har et godt samarbeid med NSM, på direktør- og saksbehandlernivå. Vi har en del overlappende ansvarsområder, og samarbeider med dem om blant annet veiledere og anbefalinger innenfor informasjonssikkerhet.

Nasjonalt råd for Facilitation – NAFAL

Datatilsynet har én representant i Nasjonalt råd for Facilitation (NAFAL), sivil luftfart. Rådets mandat er å fremme forslag til fastsettelse av standarder for effektiv gjennomstrømming av personer, bagasje og varer på lufthavner. Luftfartstilsynet koordinerer gruppen som har medlemmer fra tolv ulike myndigheter og virksomheter innen sivil luftfart.

NAV

Det er jevnlig kontakt mellom Datatilsynet og NAV, både på saksbehandler- og på direktørnivå.

Norges Nasjonale Institusjon for Menneskerettigheter (NIM)

Datatilsynet samarbeider med NIM, blant annet i forbindelse med høringsuttalelser. Det er mange fellesnevnere i debatten om personvern og menneskerettigheter, blant annet når det gjelder digitalt grenseforsvar. Begge institusjonene deltok i Sametingets høring om bruk av samisk etnisitet i blant annet helseforskning, og diskuterte synspunkter i forkant.

Norsk Biometri Forum

Datatilsynet deltar i Norsk Biometri Forum som er et uformelt forum for presentasjon og diskusjon innenfor biometri. Det er lagt stor vekt på å få inn nye ideer, samtidig som møtene benyttes til orientering om pågående prosjekter innenfor offentlig og privat sektor.

Forumet møtes to ganger i året, og har deltakere fra departementer, direktorater og en del private bedrifter, samt NTNU i Gjøvik. Forumet arrangeres i tett samarbeid med Forum for Research and Innovation in Security and Communications (FRISC) og European Association for Biometrics (EAB).

Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF)

ISF er en ideell organisasjon som arbeider med informasjonssikkerhet for medlemmene. Vi deltar aktivt i dette miljøet som medlemmer, for nettverksbygging og som foredragsholdere.

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS)

Datatilsynet har deltatt som samarbeidspartner og i programkomiteen for NOKIOS. Dette innebærer både planleggingen av konferansen, og å være bidragsyter både når det gjelder innhold og gjennomføring. NOKIOS har etter hvert blitt en viktig arena der vi kan sette fokus på personvern i digitaliseringen av offentlig sektor.

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Datatilsynet er representert i styret til NorSIS ved direktør Bjørn Erik Thon. Vi har mange overlappende ansvarsområder med NorSIS, og samarbeider derfor med dem om ulike tema, blant annet Nasjonal sikkerhetsmåned.

Referansegruppe for opptak av prosjekter til sandkassen

Den regulatoriske sandkassen vår for personvern og kunstig intelligens, har en referansegruppe i forbindelse med opptak av nye prosjekter. Gruppen bistår oss i å vurdere samfunnsnytten i prosjektene som søker opptak til sandkassen, og består av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Norsk regnesentral, Innovasjon Norge og Tekna.

Riksrevisjonen

I forbindelse med utvikling av ny tilsynsmetodikk og arbeidet med metodikk for tilsyn med algoritmer, har det vært jevnlig kontakt med Riksrevisjonen. Det utveksles erfaringer og gis oppdateringer på arbeidet som gjøres innen teknologi og informasjonssikkerhet.

Samarbeidsprosjektet Du Bestemmer

Du Bestemmer er et formalisert samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet. Sammen driver vi nettressursen dubestemmer.no som skal bidra til at barn og unge kan lære seg å ta kontroll over egne personopplysninger, og samtidig respektere andres opplysninger. I 2021 ble det holdt to styringsgruppemøter, og nye nettsider ble lansert.

Skatteetaten («Folkeregisterprosjektet»)

Det er viktig for Datatilsynet å følge med på utviklingen av hvordan Folkeregisteret kommer til å se ut i fremtiden. Vi har hatt én representant i referansegruppen, og vi har deltatt i enkelte møter i prosjektet.

Problemstillinger knyttet til hvilke opplysninger som skal inn i registeret, er noe vi jevnlig må forholde oss til.  Det har vært særlig oppmerksomhet omkring utveksling av opplysninger om «fortrolig» og «strengt fortrolig» adresse, private aktører som distributører av Folkeregisteret, Folkeregisterets rolle som ID-forvalter, tilgangskontroll og borgertjenester i registeret.

Standardisering – komitédeltagelse

Vi deltar i komiteer for standardisering der arbeidet har direkte relevans for vårt arbeidsområde. Standarder er førende for virksomhetenes praksis, også når det gjelder behandling av personopplysninger. Formålet med deltakelsen i komiteene er å sikre kunnskap om pågående prosesser internasjonalt, påvirke fremtidige rammebetingelser, samt bidra til å påvirke relevante standarder med hensyn til personvern og informasjonssikkerhet.

Datatilsynet deltar i fire komiteer:

  • SN/K 171 arbeider i hovedsak relatert til ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security techniques
  • SN/K 175 Intelligente Transportsystemer (ITS)
  • SN/K 188 Person-ID, kortsystemer, biometri, sikre signaturer, borgerkort
  • SN/K 186 Læringsteknologi

Statens Vegvesen

Datatilsynet har et godt samarbeid med Statens vegvesen. Spesielt har samarbeidet vært omfattende innen ITS (Intelligente transportsystemer).

Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning (Skate)

Skate er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen. Datatilsynet har anledning til å møte i dette rådet, og benytter denne muligheten når det er saker på agendaen som vi mener det er nyttig for oss som personvernmyndighet å delta på. Vi har i 2021 blant annet holdt innlegg om avviksmeldinger.