Årsrapport for 2021

Årsrapport for 2021

Her kan du lese om hva som preget Datatilsynets virksomhet i 2021, og hvilke utfordringer vi ser fremover. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med. Vi presenterer her de mest sentrale kapitlene fra årsrapporten som er sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet. Last ned rapporten i pdf dersom du vil lese den fullstendige versjonen.

Leders beretning

Leders beretning er en introduksjon til årsmeldingen, skrevet av direktøren. Her gis det et overordnet bilde over meldingsåret 2021.

Året 2021 har vært som en berg- og dalbane. I større grad enn forventet har vi vært påvirket av koronapandemien. Vi har gått fra nedstengte vintermåneder, via semiåpne sommermåneder og åpne høstmåneder til en stadig mer nedstengt senhøst. Nok en gang må vi berette om et år preget av uforutsigbarhet og nedstengning. Ved årets start hadde Datatilsynet satt opp personvern og korona som prioritert område for 2021. Dette viste seg å være riktig. Internt har det vært utfordrende å følge opp alle ansatte som har sittet på hjemmekontor, men jeg er imponert over hvor høy produksjonen har vært. Vi har hatt flere store saker direkte knyttet til pandemien, blant annet spørsmål om koronasertifikat. Det har vært en økning i koronarelaterte klager, slik som overvåking av ansatte på hjemmekontor. Koronasituasjon, og spesielt smittesporing, var også tema for personverndagen.

Også saksbehandling, kontroll og veiledning har vært prioritert. Vi mottok flere klager enn året før, der kundeforhold er det vi mottar flest klager om. Antall avviksmeldinger fra virksomheter har også økt. Flere store saker har vært knyttet til cyberangrep, blant annet på Østre Toten og Stortinget, og disse illustrerer hvor sårbart et digitalt samfunn er og hvor store skadevirkninger et cyberangrep kan få. Vi har også sett internasjonalt samarbeid i sammenheng med klagesaks­behandlingen. Datatilsynet er også aktivt med i Personvernrådet (EDPB), det øverste personvernorganet i EU. Flere saker av internasjonal karakter har fått stor oppmerksomhet, blant annet sakene mot Grindr som fikk et overtredelsesgebyr på 65 millioner, og Disqus.

Videre har vi også gjort en full personvernkonsekvensutredning av vår eventuelle bruk av Facebook Pages, og konkludert med at Datatilsynet ikke vil opprette en slik side. Grunnen er at vi ikke ville hatt kontroll på de opplysningene Facebook hadde samlet inn via en Facebook-side. Vi gjennomførte denne vurderingen som behandlingsansvarlig, ikke som tilsynsmyndighet. I tråd med den overordnede policyen vår om åpenhet, valgte vi å offentliggjøre vurderingen, noe som medførte en bred og god diskusjon i mange fora.

Datatilsynets hovedmål er et godt personvern for alle. Vi mener vi har oppnådd gode resultater på disse områdene. Gjennom klagesaksbehandlingen har vi fastslått viktige prinsipper, og vi har gitt overtredelsesgebyr i de alvorligste sakene. Dette gir en signaleffekt i de enkelte sektorene. Det bidrar også til etterlevelse, som jo er i tråd med hovedmålet.

Den regulatorisk sandkassen har vært en stor suksess. Vi har sluttført de første prosjektene med godt resultat, og er godt i gang med runde nummer to og nye prosjekter. Vi har hatt meget god dialog med virksomhetene som har deltatt, og vårt mål er at sluttrapportene vi produserer skal ha betydning også for andre virksomheter og bransjer. Det er lagt vekt på at prosjektene skal være innovative, samfunnsnyttige og ha godt personvern. Dette bidrar til å oppfylle målet om et godt personvern for alle. Sandkassen har hatt omlag fem årsverk til disposisjon, noe som er et betydelig antall i et tilsyn med over 60 årsverk, men vi mener dette har vært en riktig bruk av ressurser.

Det internasjonale arbeidet er tidkrevende, men nødvendig, ettersom mye av rettsdannelsen skjer i EU. En kjerneoppgave for Datatilsynet er å kontrollere regelverk gjennom tilsyn og saksbehandling, og samtidig gi veiledning. Den desidert største ressursinnsatsen i meldingsåret har vært knyttet til slikt arbeid. Ut fra en samlet vurdering av de oppnådde resultatene, ressursbruk og måloppnåelse mener vi å ha oppnådd hovedmålet.

Enkelte eksterne og interne forhold har påvirket resultatoppnåelsen, om enn ikke i betydelig grad. Selv om vi har holdt en stabilt høy produksjon under pandemien, har den likevel hatt en negativ påvirkning, ikke minst på de ansattes trivsel. Dette er jo en forutsetning for enhver suksess. Å ikke kunne delta i fysiske møter, bygge nettverk og treffes ansikt til ansikt er selvsagt en negativ konsekvens, men vi synes vi har håndtert det på en god måte, og vi har klart å holde både motet og arbeidsinnsatsen oppe.

Vi vil til slutt trekke fram at det er krevende å rekruttere sikkerhetsfolk. Dette er en utfordring vi dessverre ikke er alene om, med dertil følgende konkurranse om de gode hodene.