Årsrapport for 2020

Spesielt om regulatorisk sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens

I regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens (KI) som ble lansert i januar 2020, var et av tiltakene å etablere en regulatorisk sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens.

Som en oppfølging av strategien, innvilget Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtte til etablering av en regulatorisk sandkasse i regi av Datatilsynet. Vi har brukt siste halvdel av 2020 til å etablere denne sandkassen.

Målet med sandkassen er å stimulere til innovasjon av etisk og ansvarlig KI fra et personvern­perspektiv. Kunstig intelligens representerer store muligheter, men byr også på utfordringer når det kommer til bruk av personopplysninger og personvern. Sandkassen skal hjelpe enkeltaktører med å følge regelverket og utvikle personvernvennlige KI-løsninger. Vi vil bruke eksempler og læring fra de ulike prosjektene til å lage veiledning som kan hjelpe andre å ta i bruk kunstig intelligens på en personvernvennlig måte.

I etableringsfasen av den regulatoriske sandkassen har vi arbeidet målrettet med å få på plass interne ressurser, informere eksternt om sandkassen, innhente eksterne innspill og utarbeide prosedyrer og rammer for søknadsprosess og drift av sandkassen.

Innspillsrunder

Datatilsynet har jobbet aktivt for å forankre arbeidet eksternt for å sikre at sandkassen oppleves relevant. Vi ba om innspill via egne nettsider, gjennomførte bilaterale møter og arrangerte seks digitale workshops med eksterne. Vi fikk innspill fra rundt 60 aktører som en del av dette arbeidet. Vi har fått mange gode innspill til hvilken tematikk sandkassen bør adressere, hvordan sandkassen bør organiseres og hvilke type «output» som er nyttig for eksterne aktører. En oppsummering av innspillene ble publisert på nettsidene våre. Vi har hatt god nytte av dialog med datatilsynsmyndigheten i Storbritannia (ICO) og Finanstilsynet her i Norge. Begge aktørene har raust delt interne dokumenter og erfaringer fra sine sandkasser.

Kommunikasjon

I tillegg har arbeidet i etableringsfasen av sandkassen dreiet seg om å informere om at sandkassen åpnet for søknader 1. desember. Vi har annonsert i relevante medier, twitret, sendt ut nyhetsbrev, laget podcast, produsert videosnutter og annet innhold om sandkassen og søknadsprosessen på nettsidene – både på norsk og engelsk. Vi har også vært aktive med å holde foredrag om sandkassen i ulike forum.

Vi har også opprettet en egen samleside for alt innhold som har med sandkassen å gjøre

Digitale seminar og møter

Vi åpnet første søknadsrunde med et digitalt seminar 1. desember der det var innlegg fra Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og tre andre eksterne innledere. Arrangementet ble fulgt av rundt 400 deltakere. Vi arrangerte også et åpent informasjonsmøte for potensielle søkere 16. desember med rundt 60 deltakere.

Tiden fremover

Fra oppstart har sandkassen fått stor og positiv respons fra virksomheter, akademia, politisk ledelse og andre offentlige etater.

Responsen viser at det er stor aktivitet og interesse for å implementere KI-løsninger på den ene siden, og at mange aktører på tvers av sektorer opplever at personvernregelverket kan være vanskelig å implementere i praksis på den andre.

Datatilsynet vil bruke KI-sandkassen som en pilot for å vurdere om sandkassemetoden kan være et nyttig virkemiddel på mer permanent basis for å hjelpe virksomheter å operasjonalisere personvernet på en god måte.