Årsrapport for 2020

Årsrapport for 2020

Her kan du lese om hva som preget 2020 på personvernfeltet, og hvilke utfordringer Datatilsynet ser fremover. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med. Vi presenterer her de mest sentrale kapitlene fra årsrapporten som er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Last ned pdfen dersom du vil lese hele den endelige årsrapporten.

Leders beretning

Leders beretning er en introduksjon til årsmeldingen, skrevet av direktør Bjørn Erik Thon. Han gir her et overordnet bilde over meldingsåret 2020.

For Datatilsynet har 2020 vært et unntaksår, slik det har vært for hele samfunnet vårt. De prioriteringene vi gjorde da vi planla året, måtte brått kastes om da samfunnet ble stengt ned den 12. mars.

Det er nå to og et halvt år siden personvernforordningen trådte i kraft. Det har vært en prioritet for oss å bygge ny forvaltningspraksis etter det nye regelverket, få på plass en ny tilsynsmetodikk, utvikle rutiner for behandling av ulike sakstyper og jobbe for å få på plass akkreditering og sertifisering. Mye av dette arbeidet har vært samordnet med det europeiske Personvernrådets veiledere og praksis.

Vi har også jobbet for å få på plass bedre statistikkverktøy, mer strømlinjeformet klagebehandling, en egen tipsbase, skjema for melding av avvik, ny prosess for virksomhets­planlegging, ny strategi, nytt system for intern rapportering og bedre interne sikkerhetsløsninger. Det har vært krevende å få alt dette på plass i dette spesielle koronaåret, både fordi det rett og slett er store prosesser, fordi utviklingsarbeid møter andre utfordringer når vi alle jobber hjemmefra og fordi vi har opplevd stor pågang og hatt krevende enkeltsaker til behandling. Tross dette, og noen forsinkelser, har vi enten sluttført eller hatt god framdrift i alle disse prosessene.

Noen prosesser har imidlertid blitt satt på vent. Planen var blant annet å evaluere omorganiseringen vi gjennomførte i 2019, og å gjennomføre en bred arbeidsmiljøundersøkelse. Vi valgte å utsette evalueringen og gjennomførte en begrenset arbeidsmiljøundersøkelse om utfordringer knyttet til hjemmekontor.

Når det gjelder eksterne aktiviteter, har koronaen så absolutt satt sitt preg på vår arbeidshverdag og våre prioriteringer. Nytt for 2020 var at vi skulle gjennomføre prioriterte tilsyn. Tanken var, og er, at disse skal gis høy prioritet, bemannes med solide ressurser, ha stor innvirkning på den enkelte sektor eller marked og være forankret helt til topps i organisasjonen vår. Vi skulle også gjennomføre tre prioriterte prosjekter. Tre av de fire tilsynene ble gjennomført, mens ett ble «byttet ut» med tilsynssaken mot Smittestopp. Av prosjektene ble ett nedskalert, ett prioritert bort og ett gjennomført. En rekke aktiviteter som sprang ut av koronasituasjonen ble prioritert i stedet, for eksempel veiledning om digital undervisning, utstrakt veiledning og kommunikasjon om spørsmål knyttet til korona og SMS-varslinger og -tellinger.

Med prioriteringsøyne har imidlertid Smittestopp-saken hatt størst betydning. Når vi tok den opp til behandling, var det av stor betydning å sette sammen et tverrfaglig team med høy kompetanse, samt sørge for god framdrift. Dette førte til at andre saker, blant annet et av tilsynene, ble prioritert bort.

Men også andre forhold enn koronasituasjonen har hatt betydning for arbeidet og resultatoppnåelsen vår i 2020. Vi har opplevd en økning i antall klagesaker, mens antall innmeldte avvik har holdt seg på samme høye nivå som i 2019. Mange saker har fått mye omtale i media, blant annet den nevnte Smittstopp-appen, «SMS-overvåking» og overvåking i arbeidslivet. Det har også vært et betydelig behov for informasjon og veiledning.

Når det gjelder prioritering av temaer og sektorer, har vi som planlagt hatt et særlig fokus på skolesektoren. Vi har behandlet store enkeltsaker (blant annet knyttet til avvik), gjennomført en rundebordskonferanse og deltatt på et stort antall digitale arrangementer. Vi har et bestemt inntrykk av at arbeidet vårt har gitt resultater. Vi opplever at både enkeltkommuner og kommunenes organisasjoner og myndighetsorganer på området, vier personvern større oppmerksomhet og har det høyere på dagsorden enn tidligere. Det har vært en liten forskyvning i fremdriftsplanen, men prioritering og fremdrift er stort sett opprettholdt.

Også helsesektoren har vært prioritert, og her har det viktigste vært å behandle avvik og enkelt­saker, samt påvirke, eller være sparringspartner, i de store utviklingsløpene som nå pågår (for eksempel Akson, helseanalyseplattformen og helsedataplattformen). Enkelte saker har tatt noe lenger tid enn ønsket, men vi har i all hovedsak fulgt vår planlagte prioritering.

En annen høyt prioritert oppgave har vært å etablere regulatorisk sandkasse for kunstig intelligens. Fremdriftsplanen vår har vært fulgt til punkt og prikke: Vi har bemannet sandkassa med kompetente medarbeidere, fastsatt kriterier for å delta i sandkasse og utviklet tilsynsmetodikk, for å nevne noe. Ettersom det er bevilget egne midler til sandkassa, har arbeidet i liten grad gått på bekostning av andre oppgaver, bortsett fra å få på plass administrative funksjoner slik som kontorplasser og lignende.

Et siste punkt å nevne er at Datatilsynet er på flyttefot og skal inn i nye lokaler på nyåret 2021. Det har vært en svært ressurskrevende oppgave å gjennomføre tilbudsprosess, befaringer, forhandling og inngå kontrakt. For ikke å snakke om gjennomføringen av selve den fysiske flyttingen, inkludert å få på plass nye IT-systemer i de nye lokalene og en rekke annet. Som en følge av dette er enkelte prosesser, blant annet ny budsjettprosess, skjøvet ut i 2021.

Når det gjelder den overordnede vurderingen av de samlede resultatene, måloppnåelsen og ressursbruken for året i lys av hovedmålet om et godt personvern for alle, kan dette sies:

Vi har lykkes godt med å få ut informasjon til borger og næringsdrivende om plikter og rettigheter knyttet til koronaen. Vi har brukt mer ressurser enn normal på kommunikasjonsarbeid. Dette har bidratt til stort press på de som til daglig jobber med kommunikasjon, men også i stor grad på andre i organisasjonen, ettersom de er involvert i kommunikasjonsaktiviteter knyttet til sine fagområder. Dette har i sin tur gått noe ut over saksbehandlingstiden som til tider har vært lenger enn ønsket. For å bøte på dette har vi jobbet for å effektivisere saksbehandlingen og gjennomført digitaliseringstiltak. Vi har også tatt ressurser fra de prioriterte prosjektene for å styrke kapasiteten i saksbehandlingen. Vi har heller ikke gjennomført noen store utredningsoppgaver, slik vi gjør i et normalår.

Det meste av arbeidet vårt overfor den enkelte sektor, er gjennomført i henhold til planen. Vi har behandlet kontrollsaker av meget stor betydning for norske borgere og forbrukere, og vi har opprettholdt høy prioritering av personvern for barn og unge.

Vi mener vi har oppnådd gode resultatet i 2020, og at vi har benyttet ressursene på en god måte. Jeg vil særlig trekke frem at vi har klart å omprioritere ressurser for å jobbe med spørsmål og saker som har oppstått som følge av koronasituasjonen. Vi mener omprioriteringene har vært riktige og forsvarlige, og at dette ikke har gått på bekostning av den samlede måloppnåelsen.

Oslo, 1.3.2021

Bjørn Erik Thon
Direktør