Årsmelding for 2014

Veiledningstjenesten

Datatilsynets veiledningstjeneste har som hovedoppgave å besvare henvendelser som i hovedsak kommer inn på telefon og e-post. Henvendelsene kommer fra offentlige og private virksomheter, så vel som fra enkeltpersoner. Spørsmålene som kommer inn er i stor grad varierende, og de er av både juridisk, teknisk og sikkerhetsmessig art.

Denne tjenesten er et viktig lavterskeltilbud for publikum som har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger, og et viktig mål med tjenesten er å gjøre borgere og virksomheter i stand til å ivareta eget ansvar for personvern. Svarene vi gir på telefon og e‑post er som hovedregel av veiledende karakter. Det er viktig å presisere at denne veiledningstjenesten ikke fatter vedtak i saker på telefon eller som svar på en enkelt e-post.

I løpet av 2014 har veiledningstjenesten besvart 9 033 henvendelser. Dette består av 3 264 henvendelser på e-post og 5 769 via telefon. Sammenlignet med året før har det vært en markant oppgang i samlet antall henvendelser på 19 prosent.

Oversikt over antall henvendelser til veiledningstjenesten de siste årene:

  2011 2012 2013 2014
Totalt antall henvendelser 7 828 6 850 7 578 9 033Henvendelser til veiledningstjenesten fordelt på epost og telefon. Grafisk fremstilling.


Hvem tar kontakt?

Vi har et klart inntrykk av at de fleste som tar kontakt med oss, er privatpersoner i rollen som registrert på en eller annen måte. Hovedinntrykket er at det er de nære ting som opptar folk. Det vil si personvernrettslige spørsmål som får direkte innvirkning på folks hverdag. Eksempler på dette er arbeidstakere som føler seg uberettiget overvåket på jobb, kunder som ønsker å bli slettet fra et kunderegister eller folk som er bekymret for om deres personopplysninger er trygge på internett.

Hva handler henvendelsene om?

Datatilsynet utarbeider hvert år en analyse av henvendelsene til denne tjenesten. Hensikten er å få en oversikt over hva som treffer oss av spørsmål, fange opp trender og skaffe grunndata for å se hva som er utfordringene fremover.

Alle telefonhenvendelser og e-poster grovkategoriseres i ti kategorier. Vi foretar dessuten en gjennomgang av alle e-postene for å kartlegge nærmere hva henvendelsene dreier seg om.

Det ble endret noe på kategoriene i 2014. Blant annet het kategorien «Arbeidsliv» tidligere «Arbeidsliv/skole», mens det nå er opprettet en egen kategori der henvendelser om skole og utdanning registreres.

Tallene fra før 2014 er derfor ikke helt sammenlignbare, men de viser likevel trender i hva publikum henvender seg om.

Oversikt over antall henvendelser fordelt på ulike kategorier de siste årene:

  2012 2013 2014
Arbeidsliv 1 201 1 642 1 798
Register (helse-, kreditt-, kunde-, medlems- og offentlige) 985 1 118 1 301
Kameraovervåking 965 1 302 1 148
Internett 689 705 741
Melding/konsesjon 675 711 766
Fødselsnummer 424 405 495
Informasjonssikkerhet - - 376
Skole/barnehage - - 265
Lydopptak - - 204
Annet 1 911 1 695 1 939
Totalt 6 850 7 578 9 033

 

Kategorien «Annet» inneholder hele 21 prosent av alle henvendelsene. Men, omtrent halvparten av spørsmålene i denne kategorien falt utenfor hva personopplysningsloven regulerer. Dette er for eksempel spørsmål som fanges opp av unntakene for kunstnerisk, litterær og journalistisk virksomhet, spørsmål knyttet til offentlighetsloven eller spørsmål om brudd på taushetsplikt (som ofte faller innunder forvaltningsloven eller annen spesiallovgivning). 

Andre tema som havner i denne samle­kategorien er spørsmål om databehandler­avtaler, overføring av personopplysninger til utlandet og spørsmål om svindel og politisaker.  Arbeidsliv

Om lag 20 prosent av henvendelsene dreide seg om arbeidslivsrelaterte spørsmål. Dette er den største kategorien med unntak av samlekategorien «Annet». Godt over halvparten av alle henvendelsene innenfor arbeidslivsområdet handler om kontroll og overvåking av ansatte. De to største underkategoriene innenfor arbeidsliv er kameraovervåking og innsyn/ sletting av ansattes e-post, men det er også henvendelser om GPS-sporing og andre kontrolltiltak.

Register
14 prosent av henvendelsene var ulike spørsmål knyttet opp til en eller annen form for register. Generelt handler det her om hva som kan registreres i ulike registre, når og hvordan man kan kreve å få slettet informasjon og hvem som har tilgang til opplysningene i registrene.

Videre er det en del spørsmål om i hvilken grad det kan utleveres informasjon fra ett register til en tredjepart.

Det er flest spørsmål knyttet til kunderegistre, men det er også mange spørsmål knyttet til offentlige registre, samt helse­registre, kreditt­opplysnings­virksomheters registre og medlemsregistre.

Kameraovervåking
«Kameraovervåking» er en annen stor kategori og utgjorde 13 prosent av henvendelsene i 2014. Kameraovervåking i arbeidslivet kategoriseres under «Arbeidsliv». Den totale andelen henvendelser innen dette temaet er derfor i realiteten er noe høyere.

Kameraovervåking i borettslag og i nabosituasjoner er henvendelser som går igjen. Andre henvendelser gjelder bruk av webkamera og spørsmål om lovligheten av ulike oppsatte kameraer på for eksempel byggeplasser eller i båthavner. Vi har den siste tiden dessuten fått noen henvendelser om mønstergjenkjenning det vil si lærende eller intelligente kameraer, noe som muligens kan være en ny trend.

Ellers er det en del spørsmål fra virksomheter som har eller som ønsker å iverksette kameraovervåking.

Internett
Ulike henvendelser om internett sto for fire prosent av det totalet antallet henvendelser. Spørsmål om regler for bruk av sosiale medier og publisering av bilder på nett utgjør en stor del. Over halvparten av spørsmålene om publisering av bilder gjelder bilder tatt av mindreårige på idrettsarrangementer, ved skolefotografering, eller i ulike sosiale sammenhenger. Oppmerksomheten rundt barns personvern ser derfor ut til å være stor, noe vi merker oss som en positiv trend.

I siste halvdel av 2014 så det ut til at flere hadde oppdaget retten til å bli glemt som følge av den såkalte Google-dommen (omtalt på s. 51). Det blir i slike saker gitt veiledning om skjemaet Google har opprettet for å kunne søke om å få fjernet uønskede søketreff i Google.

Veiledningstjenesten får ellers en del spørsmål om kontroll, sporing og sikkerhet på internett. Mange er bekymret for om deres person­opplysninger er trygge på internett og om deres nettaktivitet spores.

Melding og konsesjon
Seks prosent av henvendelsene falt inn under kategorien «Melding og konsesjon». Dette gjaldt spørsmål om hvorvidt en behandling er melde- eller konsesjonspliktig. Det kom også en del spørsmål om endring og oppfølging av melding og konsesjon.

Fødselsnummer
Denne kategorien har vi hatt lenge og antallet henvendelser om dette er ganske stabilt. Selv om det er et snevert tema utgjør det fem prosent av henvendelsene. Spørsmålene knytter seg først og fremst til bekymrede privatpersoner som føler ubehag ved å måtte oppgi fødselsnummeret sitt.

Informasjonssikkerhet
Fire prosent av henvendelsene gjaldt informasjonssikkerhet. Spørsmålene handler gjerne om sikker forsendelse, overføring og lagring av personopplysninger, både fysisk og elektronisk. Det kommer også inn en del spørsmål om bruk av SMS og e-post til forsendelse av informasjon. Flere lurer på når det er et krav om at personopplysninger skal være krypterte, og når det er tillatt å bruke skytjenester.

Videre er det en del spørsmål om tilgangsstyring og hvem som har tjenstlige behov og lovlig tilgang til personopplysninger. Henvendelser som gjelder dokumenter eller personopplysninger som har kommet på avveier, og generelle henvendelser om hvilke plikter som gjelder med tanke på informasjonssikkerhet, faller også inn i denne kategorien.

Merk at spørsmål om informasjonssikkerhet også kan inngå i de andre kategoriene. Henvendelser om dette går dessuten ofte direkte til teknologene i Datatilsynet, og faller utenfor denne registreringen. Antall henvendelser om dette temaet totalt til Datatilsynet er derfor en del høyere enn det som fremgår her. 

Skole og barnehage
Dette er en relativt liten kategori, og omfattet tre prosent av henvendelsene i 2014. Det har vært en liten økning i antall henvendelser sammenlignet med 2013, men siden vi først skilte ut dette som en egen kategori i 2014, har vi ikke eksakte tall å sammenligne med. Den økte interessen for dette feltet kan ha sammenheng med at skole/barnehage har vært et satsningsområde for Datatilsynet.

Flere av henvendelsene er knyttet til informasjonssikkerhet, som for eksempel ved bruk av læringsplattformer og lagring i skytjenester. Andre spørsmål gjelder hvilke opplysninger som kan lagres om barnet, hvor lenge opplysningene kan oppbevares og hvilke opplysninger som kan overføres mellom skole og barnehage. Det er også her en del henvendelser om fotografering og filming av barn.

Lydopptak
Denne kategorien utgjorde bare to prosent av henvendelsene. De fleste spørsmålene handler om kunder som lurer på om virksomheten de har ringt til har lov til å gjøre lydopptak av telefonsamtalene.

Skattelister
Vi har i tidligere år hatt relativt mange henvendelser om innsyn i skattelister. I 2014 skjedde det ikke, noe som sier at regelendringen om begrensninger i innsynsretten har vært vellykket sett med personvernøyne.