Årsmelding for 2014

Organisasjon og budsjett


Datatilsynet fikk 38 264 000 kroner til disposisjon i 2014. Dette var en økning på 1,4 prosent i forhold til 2013. Når overføringene fra 2013 og tilleggs­bevilgninger var lagt til, hadde vi totalt 40 526 000 kroner til disposisjon i 2014.

Oversikt over bevilgninger de siste årene:   

År Bevilgning
2011 32 051 000,-
2012 35 015 000,-
2013 37 753 000,-
2014 38 264 000,-


Fordelt på lønn og drift, utgjorde lønns­utgiftene 27 785 000 kroner (69 prosent). Driftsutgiftene utgjorde 12 741 000 kroner (31 prosent). 

Organisasjon

Datatilsynet ledes av direktør Bjørn Erik Thon. Ledergruppen består av fire menn og en kvinne.

I 2014 har Datatilsynet hatt 41 faste stillinger. Av disse var 54 prosent kvinner og 46 prosent menn. I løpet av året har to medarbeidere sluttet, mot tre året før.

   

Den 1. september 2014 gikk vi bort fra en profesjonsbasert organisasjonsmodell og over til en organisering som i mye større grad baserer seg på tverrfaglighet i oppgave­løsningen. Slik vil flere beslutninger kunne bli tatt uten at de blir hevet opp til avdelings­direktørnivå eller direktørnivå.

Ved å gå bort fra en profesjonsbasert tilnærming har medarbeiderne fått en bedre oversikt over hva som rører seg innen de sektorene de respektive gruppene er ansvarlig for, og har fått en mer helhetlig tilnærming til sin oppgaveløsning.

Det har også vært et mål at ledelsen skal gis større rom til å drive strategisk ledelse, og til å ta ansvar for ulike overordnede og horisontale funksjoner i virksomheten. Dette gjelder for eksempel juridisk utviklingsarbeid, inter­nasjonal deltakelse og informasjonssikkerhet.

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Datatilsynet er omfattet av avtalen om inkluderende arbeidsliv, og har spesiell oppmerksomhet på forebygging og oppfølging av sykefravær. Vi har en sykefraværsprosent som er 2,84 prosent lavere enn sykefraværet på nasjonalt nivå (som er oppgitt å være 5,5 prosent). Sykefraværet i 2014 var totalt 2,66 prosent mot 3,1 prosent i 2013. Det er altså en nedgang i sykefraværet fra året før.

Datatilsynet har i samarbeid med bedrifts­helse­tjenesten gjennomført arbeidshelse­kontroller og ergonomisk veiledning for å forebygge sykefraværet. Det tilbys dessuten trening i treningssenter. Det ble også kjøpt inn hjertestarter og arrangert et kurs i bruk av denne i 2014.

Som arbeidsgiver har Datatilsynet plikt til å innkalle minst én kvalifisert funksjons­hemmet/yrkeshemmet søker til ansettelses­intervju. I løpet av 2014 har ikke Datatilsynet hatt søkere som har oppgitt nedsatt funksjonsevne til noen stillinger.

Vi har heller ikke hatt personer tilsatt på IA-plass eller traineeordning i 2014.

Lære- og praksisplasser

Med utgangspunkt i samfunnskontrakten for 2013-2015, skal statsforvaltningen øke antallet lærlinger. Datatilsynet vurderer fortløpende henvendelser om å ta inn lærlinger eller opprette praksisplasser, og vi vurderer da også om vi har kapasitet til å følge opp vedkommende tilstrekkelig.

I 2014 har vi hatt to praksisplasser. I januar startet vi opp en praksisplass knyttet til IT-drift. Denne kom i stand etter en henvendelse fra tiltaksarrangøren Reaktorskolen. Vi har også hatt en praksisplass tilknyttet kommunikasjonsavdelingen i en periode på omlag fem måneder, finansiert av NAV.

Datatilsynet har dessuten hatt to studentarbeidsplasser i 2014. Arbeids­oppgavene deres har vært knyttet til veiledningstjenesten, der de særlig har jobbet med å besvare e-post og å produsere utkast til veiledende svar i enklere saker. Vi mener at studentene har fått en god praktisk erfaring i personvernjuridisk arbeid, noe som er vanskelig å få andre steder enn i Datatilsynet.