Politiet hadde loven på sin side

I kjølvannet av en mediesak i mars, der det ble hevdet at Øst politidistrikt hadde et register over personer med rom-bakgrunn, valgte Datatilsynet å undersøke saken nærmere. Etter både tilsyn og skriftlige redegjørelser, er vurderingen at Øst politidistrikt ikke har brutt personvernregelverket.

Datatilsynet har innhentet to skriftlige redegjørelser fra Øst politidistrikt. Vi har også gjennomført tilsyn med politidistriktet.

Undersøkelsene gjelder den samlede oversikten som er utarbeidet av Øst politidistrikt. Vi har ikke tatt stilling til behandlingen av personopplysninger knyttet til den enkelte person som inngår i oversikten, og som omfatter totalt 603 personer.

Bakgrunn

Aftenposten publiserte i mars i år en artikkel om politiets kartlegging av personer som tilhører den nasjonale minoriteten romer. I artikkelen kom det blant annet frem at Øst politidistrikt hadde utarbeidet en oversikt som inneholdt opplysninger om nærmere 660 personer. Datatilsynet har også mottatt henvendelser om politiets kartlegging av personer med rom-bakgrunn i Norge. Vi besluttet derfor å undersøke nærmere om Øst politidistrikt hadde behandlet personopplysninger i samsvar med politiregisterloven og politiregisterforskriften.

Konklusjoner

  • Vi anser det som klart at politiregisterloven gir rettslig grunnlag for den aktuelle oversikten.
  • Politidistriktet har etter vårt syn gitt en tilfredsstillende redegjørelse for de vurderingene som er foretatt med hensyn til nødvendighet og forholdsmessighet.
  • Vår vurdering er videre at politidistriktet ikke har behandlet personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse i strid med politiregisterloven. I den forbindelse har vi særlig lagt vekt på at utgangspunktet for kartleggingen har vært lovbrudd og konkrete etterforskningskomplekser, og ikke de registrertes etnisitet.

Undersøkelsene har ikke avdekket behandling av personopplysninger i strid med politiregisterloven og forskrifter gitt i medhold av loven. Saken er nå avsluttet fra vår side, da det ikke ble funnet grunnlag for videre oppfølging.