Felles nordisk veiledning om barns personvern i online spill

Online spill kan åpne for læring og positive opplevelser, men det aktualiserer også en rekke personvernproblemstillinger. De nordiske datatilsynsmyndighetene har nå laget en felles veiledning med noen prinsipper som spillutviklere må være oppmerksomme på.

Spillindustrien er raskt voksende og mange barn bruker store deler av fritiden sin på ulike online spillplattformer. På det årlige nordiske møtet for de nordiske datatilsynsmyndighetene 30.-31. mai 2024, ble derfor en felles veiledning i noen sentrale prinsipper om barn og online spill vedtatt. Målet er å styrke barns særlige krav på beskyttelse etter personvernregelverket når de er aktive på online spillplattformer.

– Barn og unge har vært et prioritert område for Datatilsynet over flere år. Disse prinsippene er et resultat av et godt nordisk samarbeid og er et viktig bidrag til ivaretakelse av barn og unges rett til personvern, sier juridisk rådgiver Maren H. Wessel-Aas i Datatilsynet.

Nødvendig med økt beskyttelse

Veiledningen ble utarbeidet av de nordiske datatilsynene i fellesskap, etter at det i 2022 ble besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skulle jobbe sammen om problemstillinger knyttet til barn og online spill. Arbeidsgruppen ble dannet på bakgrunn av en rapport fra DataEthics og The Danish Society of Engineers (IDA) om den utbredte bruken av online spill blant barn og behovet for å styrke beskyttelsen av spillernes rett til personvern.

Veiledningen skal gjøre spillutviklere oppmerksomme på noen av de vurderingene de må gjøre etter personvernregelverket når de behandler barns personopplysninger. Det er valgt ut fire sentrale personvernprinsipper for behandling av personopplysninger som kan være et godt utgangspunkt for vurderingene den behandlingsansvarlige skal gjøre:

  • Rettferdighetsprinsippet
  • Åpenhetsprinsippet
  • Prinsippet om dataminimering
  • Ansvarlighetsprinsippet

Prinsippene kan også være nyttig for foresatte, barn eller andre som ønsker å sette seg mer inn i hvilke regler som gjelder for behandling av barns personopplysninger.

Gjennomgangen er ikke uttømmende, og det finnes også en rekke andre relevante regler og prinsipper behandlingsansvarlige må forholde seg til i sine vurderinger for å sikre at de overholder personvernregelverket.

Last ned