Høringssvar om endringer i sivilbeskyttelsesloven

Datatilsynet har gitt høringssvar til et forslag om endringer i sivilbeskyttelsesloven. Det foreslås der blant annet videre fullmakter og at personvernregelverket kan settes til side i krisesituasjoner. Vi er svært kritiske til forslaget. 

Lovendringene som foreslås vil gi vide fullmakter til Kongen i statsråd, også utenom situasjoner der rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare. Blant annet åpner lovforslaget for at personopplysninger samlet inn i krisesituasjoner kan viderebehandles til uforenlige formål. Lovforslaget åpner også for at personvernregelverket fullt ut kan settes til side i krisesituasjoner.

– Vi mener at særlig disse delene av lovforslaget ikke kan aksepteres. Et demokratisk samfunn kjennetegnes av at myndighetene evner både å sikre grunnleggende menneskerettigheter og ivareta innbyggernes og samfunnets interesser og sikkerhet i en krisesituasjon. Gode kontrollmekanismer må opprettholdes også i krisetid, understreker juridisk fagdirektør Susanne Lie.

I høringssvaret peker Datatilsynet også på viktigheten av en helhetlig tilnærming, der ulike inngrep i grunnleggende rettigheter i krisesituasjoner sees i sammenheng.

Last ned

Les mer om høringen (regjeringen.no)