Nye retningslinjer om saksbehandlingen i grenseoverskridende saker

Personvernrådet (EDPB) har vedtatt retningslinjer om saksbehandlingen i saker om personvern som berører flere land. Retningslinjene er ment som et verktøy for effektivisere samarbeidet mellom datatilsynsmyndigheter i EØS.

Datatilsynsmyndighetene i EØS skal samarbeide om å behandle saker som påvirker personvernet i flere EØS-land. I slike saker skal datatilsynsmyndighetene fatte ett felles vedtak. Dette kalles samarbeidsmekanismen eller «One-Stop-Shop»-mekanismen, og var en av de mer innovative konseptene i den nye personvernforordningen.

Kongstanken er at europeiske datatilsynsmyndigheter, gjennom godt samarbeid, skal sikre lik anvendelse av regelverket og forutberegnelighet både for de registrerte og for virksomheter som opererer i flere land.

Samarbeid mellom tilsyn, EDPB og partene

Retningslinjene skal hjelpe tilsynsmyndighetene som skal anvende samarbeidsmekanismen i personvernforordningen artikkel 60 i praksis. Retningslinjene gir også omverden et innblikk i hvordan dette samarbeidet foregår. De gjelder blant annet tilsynsmyndighetenes samhandling med hverandre, med EDPB og med sakens parter i henhold til artikkel 60 i forordningen.

Retningslinjene er vedtatt i EDPB.

Retningslinjene "Guidelines 02/2022 on the application of Article 60 GDPR" er tilgjengelig på EDPB sine nettsider (edpb.europa.eu).