Nordisk samarbeid skal fremme et ansvarsfullt, digitalt miljø

I forbindelse med det årlige møtet mellom de nordiske datatilsynene, ble det underskrevet en erklæring med intensjon om å styrke og videreutvikle samarbeidet på en rekke viktige områder.   

Den 13 -14. oktober møttes representanter fra alle datatilsynsmyndigheter i Norden i Helsingfors for å drøfte felles utfordringer og dele erfaringer innen personvernfeltet. Møtet resulterte i en felles erklæring der samtlige av tilsynsmyndighetene viser ønske om et fortsatt tett samarbeid for å fremme et tryggere og mer ansvarlig digitalt miljø.

De nordiske tilsynsmyndighetene består av i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Sverige, Åland og Norge.

Direktørene i de nordiske datatilsynsmyndighetene
Direktørene for de nordiske tilsynsmyndighetene var samlet i Helsingfors i oktober. Foto: Tietosuojavaltuutetun toimisto

Styrker samarbeid om beskyttelse av barn

Beskyttelse av barn i det digitale rom er en prioritet for alle de nordiske datatilsynene. Erklæringen setter blant annet fokus på å beskytte opplysninger om barn i forbindelse med Gaming og nettspill. Under møtet bestemte tilsynsmyndighetene seg for å danne en uformell arbeidsgruppe som skal se på muligheter for veiledning og bevisstgjøring overfor relevante målgrupper, og identifisere hvordan myndighetene best kan håndheve personvernregelverket på området.

Harmonisering av regelverk

I erklæringen flagger de nordiske datatilsynene viktigheten av å harmonisere forståelsen og håndhevingen av personvernforordningen. For å gjøre dette, vil de fortsette å bidra til arbeid i det europeiske personvernrådet, samt styrke samarbeidet og informasjonsdelingen seg imellom i saker knyttet til for eksempel innsyn og informasjonsfrihet.

Videre anerkjenner de nordiske datatilsynene at personvernforordningen og annen EU-lovgivning knyttet til digitalisering overlapper hverandre i stor grad. Her understreker datatilsynene viktigheten av å unngå uønsket fragmentering av tilsynet med disse lovene, og behovet for å sikre konsekvent håndheving. Dersom myndighetene får nye oppgaver oppstår det også et spørsmål om ressurser.

Tuftet på nordiske verdier

Som alltid vil dette samarbeidet være tuftet på nordiske verdier og nordiske tradisjoner, som blant annet innebærer respekt for individets grunnleggende rettigheter og friheter, åpenhet og rettssikkerhet.

Det nordiske samarbeidet har en lang tradisjon og årlige møter har blitt holdt siden 1988. På grunn av koronapandemien har et slikt nordisk møte latt vente på seg i 2020 og 2021.

Last ned