Høringssvar om utenlandske statsborgeres rett til ID-kort

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et høringsforslag om endringer i i pass- og ID-kortforskriften. Vi har sendt inn vårt høringssvar. 

Forslaget (regjeringen.no) gir utenlandske statsborgere rett til nasjonalt ID-kort uten reiserett på nærmere bestemte vilkår.

- Datatilsynet er positive til forslaget, men vi mener at personvernkonsekvensene kunne vært bedre vurdert, sier Maren Vaagan, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet.

Utstedelsen av nasjonalt ID-kort forutsettes basert på biometrisk sammenligning mot utlendingsregisteret for å sikre at søker bare registreres med én identitet i Norge. ID-kortet vil kunne tilbakekalles dersom det senere viser seg at personen har en annen identitet.

Flere kategorier av personopplysninger i søknader

- Vi mener det er riktig å utvide ordningen med nasjonalt ID-kort til utenlandske borgere, slik at også denne gruppen gis tilbud om sikkert identitetsbevis. Mange persondata, også biometriske opplysninger, vil behandles i søknadene. Da er det viktig at kravene til behandling av personopplysninger følges godt opp, sier Vaagan.

Behandling av søknad om nasjonalt ID-kort innebærer behandling av flere kategorier av personopplysninger, herunder biometriske opplysninger. Datatilsynet påpeker i høringssvaret at forslagene ikke synes å være vurdert opp mot kravene til behandling av personopplysninger i personopplysningsloven og personvernforordningen. Sett hen til omfanget av behandlinger som forslaget legger opp til og personopplysningenes art har vi særlig fremhevet plikten til å vurdere personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - DPIA) etter personvernforordningen artikkel 35.

Last ned