Høringssvar om gjeldsinformasjon og pantesikret gjeld

Barne- og familiedepartementet har sendt på høring et forslag om å utvide gjeldsinformasjonsordningen til også å omfatte pantesikret gjeld. Vi har sendt høringssvar til departementet.

Forslaget om å innlemme pantesikret gjeld i ordningen med gjeldsinformasjon eller «gjeldsregister» vil blant annet medføre at opplysninger om boliglån og billån registreres i gjeldsinformasjonsforetakene sammen med opplysninger om forbrukslån og kredittkort.  

I strid med prinsipp om dataminimering

Datatilsynet anerkjenner at banker og andre kredittytere har behov for å behandle opplysninger om eksisterende boliglån og billån i forbindelse med vurdering av en lånesøknad. Vi støtter likevel ikke forslaget om å samle mer informasjon i gjeldsregistrene. Forslaget er etter vårt syn i konflikt med dataminimeringsprinsippet, fordi en utvidelse av gjeldsinformasjonsordningen fremstår mer inngripende enn det som er nødvendig for å oppnå formålet.

Risiko for formålsutglidning

Banker og andre kredittforetak har allerede i dag tilgang på opplysninger om boliglån og billån. For Datatilsynet fremstår det som at det egentlige formålet med den foreslåtte utvidelsen av gjeldsinformasjonsordningen, er å effektivisere kredittyternes innhenting av opplysninger om pantesikret gjeld. Vi mener det er behov for å utrede om et slikt formål kan oppnås på en mer personvernvennlig måte enn ved å samle flere av borgernes gjeldsopplysinger i gjeldsregistrene.

Datatilsynet peker også på at borgernes gjeldsopplysninger er attraktive opplysninger både for offentlige og kommersielle aktører, noe som øker risikoen for formålsutglidning.

Les forslaget fra Barne- og familiedepartementet: Høring - Forslag til endringer i gjeldsinformasjonsforskriften (regjeringen.no).

Last ned

Relatert innhold