Vedtak om pålegg til Kriminalomsorgsdirektoratet

Datatilsynet ber direktoratet om å utarbeide en behandlingsprotokoll, samt å fremlegge internkontroll og dokumentasjon som viser hvordan behandlingsansvaret er plassert i hele etaten.

Pålegget er en del av et planlagt og åpent tilsyn med Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kriminalomsorgen behandler mange og til dels svært sensitive personopplysninger om innsatte, ansatte, pårørende og andre registrerte. Det stiller strenge krav til etterlevelsen av personvernregelverket.

- Vi ser at det foreløpig ikke er fremlagt en tilfredsstillende oversikt over direktoratets samlede behandlinger, og det er derfor vi har vedtatt dette pålegget, sier Camilla Nervik i Datatilsynet.

Internkontroll og behandlingsprotokoll

Pålegget er tredelt. Det første pålegget innebærer at Kriminalomsorgsdirektoratet må utarbeide behandlingsprotokoll og sende denne til Datatilsynet innen fristen. Påleggets andre del innebærer at direktoratet må fremlegge delegasjonsdokumenter som viser hvordan behandlingsansvaret er delegert internt i etaten. Til slutt pålegges direktoratet å fremlegge internkontrollen for etterlevelse av personvernregelverket.

Kriminalomsorgsdirektoratet har frist til 21. september med å etterkomme pålegget. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er tre uker fra mottaket av brevet.

Last ned

Vedtak om pålegg - Brevkontroll med Kriminalomsorgens behandling av personopplysninger (pdf)