Varsel om overtredelsesgebyr til NTNU

Datatilsynet har varslet et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner til NTNU for ulovlig innsyn i en ansatts e-postkasse.

Bakgrunnen for varselet er flere klager fra den ansatte over NTNUs behandling av hans personopplysninger, slik som innsyn i e-postkassen hans hos universitetet.

Brudd på personvernforordningen og e-postforskriften

Etter å ha gjort nærmere undersøkelser i saken, har Datatilsynet kommet til at NTNU ikke oppfylte e-postforskriftens vilkår for å gjøre innsyn. Vår foreløpige konklusjon er at universitetet da innsynet ble gjort ikke oppfylte vilkåret om å ha en begrunnet mistanke om at arbeidstakeren hadde brukt e-postkassen til handlinger som medfører grovt pliktbrudd eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. Personvernforordningens krav til rettslig grunnlag var dermed ikke oppfylt.

Les mer om innsyn i e-post og private filer.

Når det gjelder forholdene i de øvrige klagene, er vår vurdering at NTNU ikke har brutt regelverket.

Saken er unntatt offentlighet etter reglene om taushetsplikt for varsling til offentlig myndighet i arbeidsmiljøloven. Datatilsynet kan derfor kun gå ut med begrenset informasjon i saken.

Forhåndsvarsel

Dette er et forhåndsvarsel, og NTNU har fire uker på å komme med merknader til varselet.