Tilsyn med Kriminalomsorgsdirektoratet

Datatilsynet har varslet at det vil gjennomføres et tilsyn med Kriminalomsorgsdirektoratet 9. november. Dette blir gjennomført i direktoratets lokaler på Lillestrøm.

Tilsynet er trinn to i en tilsynssak mot Kriminalomsorgsdirektoratet. Tidligere i år har Datatilsynet gjennomført brevkontroll.

Direktoratet ble i august i år pålagt å etablere behandlingsprotokoll. Direktoratet ble også pålagt å redegjøre for plasseringen av behandlingsansvar i Kriminalomsorgen, samt å legge frem gjeldende internkontroll. Varselet om tilsyn kommer som en følge av besvarelsen.

Flere spørsmål

Datatilsynet har flere spørsmål knyttet til etterlevelsen av personvernregelverket. Fokusområdene for tilsynet er organisering og plassering av behandlingsansvar i Kriminalomsorgen, og gjennomføring og etterlevelse av plikten til å ha internkontroll.

I etterkant av kontrollen vil Datatilsynet skrive en tilsynsrapport som Kriminalomsorgsdirektoratet vil få anledning til å kommentere. Rapporten danner bakgrunnen for eventuelle pålegg eller sanksjoner fra Datatilsynet.

Arbeidet med ny lov i gang

Behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen er omfattet av personopplysningsloven av 2000 med tilhørende forskrift, samt spesialregler i om behandling av personopplysninger i straffegjennomføringsloven.

Justis- og beredskapsdepartementet har varslet at de er i gang med arbeidet med ny lov om behandling av personopplysninger ved straffegjennomføring.