NAV og arbeidsplassen.no

Det er for tiden mange som kontakter Datatilsynet angående NAVs tjeneste arbeidsplassen.no. NAV har selv opplyst i en melding at de har gjort tilgjengelig opplysninger om CV-er uten å ha tilstrekkelige hjemler for dette.

Datatilsynet har fått informasjon om hendelsen både muntlig og skriftlig gjennom en avviksmelding fra NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet).

Datatilsynet har mottatt flere klager fra personer som er berørt av dette avviket. Mange har også henvendt seg til oss for informasjon og veiledning om hendelsen og hvordan de skal håndtere den.Vi har forståelse for at de registrerte reagerer, og det er tydelig at det er ønske om at vi skal vurdere denne hendelsen.

CV på arbeidplassen.no

Avviket går ut på at NAV har krevd at hvis søkerne skal få stønad om dagpenger, må de legge ut CV-en sin på www.arbeidsplassen.no. Personopplysningene som har blitt registrert er navn, bosted, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, utdanning, arbeidserfaring, annen erfaring, kurs, førerkortklasse, godkjenninger (sertifiseringer og lignende), språk, sammendrag, oppgitte kompetanser og jobbønsker.  

Informasjonen har vært tilgjengelig for arbeidsgivere som er logget inn på tjenesten via Altinn. NAV opplyser at det har ikke vært mulig å søke på navn eller kontaktinformasjon. Det er imidlertid ikke mulig å kontrollere hvem som har vært inne og sett på hvilke CV-er, da løsningen mangler loggfunksjon.

Stengt CV-søk og informasjon til de berørte

Inntil lovligheten av tjenesten er avklart, har NAV skjult CV-ene til personene som er under arbeidsrettet oppfølging. Disse er ikke lenger søkbare for arbeidsgivere som logger seg på arbeidsplassen.no. Arbeidsgivere kan fortsatt søke opp CV-er til personer som ikke er under oppfølging fra NAV. 

NAV har sendt ut et brev til alle berørte med informasjon om hva som har skjedd, hvordan de følger opp saken og råd til hva den enkelte bør følge med på for å unngå at opplysninger om de blir misbrukt.

Videre arbeid

Datatilsynet anser at avviket er lukket. Det er sendt informasjon til de som er rammet av feilen og det er oppgitt kontaktinformasjon til NAV. Gjennom dette er de berørtes personvernrettigheter i forbindelse med avviket ivaretatt.

Vi vil behandle avvikssaken og klagene vi har mottatt fra de berørte på vanlig måte. Når saken er ferdig behandlet, vil vi også kunne si mer om alvorlighetsgraden.

Den videre saksbehandlingen vil være rettet direkte mot NAV som er ansvarlig for hendelsen. Vurderingene vi gjør vil være begrunnet i den informasjonen vi har fått fra NAV og eventuelt utfyllende dokumentasjon. Vi vil publisere oppdatert informasjon når det er klart.