Høringssvar om forslag til ny grenseforskrift

Etter Datatilsynets syn er ikke rammene i departementets forslag tilstrekkelig klare. Vi savner også en grundigere redegjørelse for kontrollmekanismene.

Høringen gjelder forslag til ny grenseforskrift, samt forslag til enkelte endringer i grenseloven, politiregisterloven, politiregisterforskriften, utlendingsloven og utlendingsforskriften.

Hovedinnholdet i høringsnotatet er forslag til ny grenseforskrift.

Foreslår endringer i grenseloven og utlendingsloven

I arbeidet med forskriften har departementet sett behov for å gjøre enkelte endringer i grenseloven og utlendingsloven. Det foreslås videre en ny bestemmelse i grenseloven som pålegger luftfartsselskaper å utlevere passasjerinformasjon (PNR-opplysninger), samt et nytt kapittel i politiregisterforskriften om behandling av de samme PNR-opplysningene.

Formålet er å sikre at norske myndigheter gis tilgang til passasjeropplysninger som luftfartsselskaper er i besittelse av for å bruke dem til bekjempelse av terrorisme og annen alvorlig kriminalitet.

Savner klarere rammer

Datatilsynet besvarte 27. mai del 1 av høringen om forslag til lovendringer. Vi har nå også gitt innspill til høringens del 2 om forslag til forskriftsendringer. Kommentarene våre knytter seg til behandlingen av personopplysninger i forbindelse med grensekontroll, samt behandling av PNR-opplysninger.

Datatilsynet fremhever at dersom det etableres en ordning med behandling av PNR-opplysninger i Norge, må de rettslige rammene for behandlingen være klare og inneholde effektive garantier som motvirker misbruk. Etter Datatilsynets syn er ikke rammene i departementets forslag til nytt kapittel 60 i politiregisterforskriften tilstrekkelig klare. Dette gjelder særlig adgangen til å foreta registersøk opp mot andre registre, og adgangen til å benytte opplysningene til annet formål (sekundærbruk).

Vi savner også en noe grundigere redegjørelse for kontrollmekanismene i høringsnotatet, slik som Datatilsynets rolle og oppgaver knyttet til det nye registeret.

Last ned

Les høringsnotatet og flere høringssvar på regjeringen.no