Høringssvar om endringer i forbrukervernlovgivningen

I to høringer er det foreslått lovendringer for å gjennomføre EUs digitalytelsesdirektiv og moderniseringsdirektiv i Norge. Datatilsynet mener at forholdet til personvernregelverket er for uklart i forslagene, og at regelverkene må samordnes bedre for å unngå forvirring hos både næringsdrivende og forbrukere.

I høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet er det foreslått en ny lov som skal regulere avtaler om levering av digitale ytelser til forbrukere.

Loven vil også gjelde for avtaler om digitale ytelser der forbrukere ikke betaler med penger, men gir fra seg personopplysninger. Sosiale medier er eksempler på slike tjenester.

Kan skape uklarheter

Leverandører av digitale tjenester som behandler personopplysninger plikter å følge reglene i personvernforordningen. Det er derfor viktig at reglene i digitalytelsesloven er i overensstemmelse med personvernforordningen.

Datatilsynet mener at forholdet til personvernreglene ikke er tilstrekkelig utredet i høringsnotatet. Flere av de foreslåtte nasjonale bestemmelsene er egnet til å skape uklarheter for både næringsdrivende og forbrukere om hvilke rettigheter og plikter som gjelder. Datatilsynet har derfor kommet med innspill til departementet på hvordan lovforslaget bør tilpasses personvernreglene.

Personopplysninger er ikke en handelsvare

I begge høringene er det foreslått lovbestemmelser der personopplysninger omtales som "vederlag". Beskyttelse av personopplysninger er en grunnleggende rettighet som man ikke kan gi fra seg, og personopplysninger kan derfor ikke anses som en handelsvare. I motsetning til penger, kan man ikke på samme måten lovlig avtale at personopplysninger skal være vederlag for en tjeneste.

Datatilsynet har derfor oppfordret begge departementene til å endre forslagene, slik at personopplysninger ikke omtales som et vederlag.  

Støtter sterkere virkemidler til Forbrukertilsynet

Høringen fra Barne- og familiedepartementet gjelder forslag til gjennomføring av moderniseringsdirektivet i norsk rett, som blant annet skal styrke virkemidlene til Forbrukertilsynet.

Forretningsmodeller som går ut på å tjene penger på forbrukeres data har blitt vanlig i den digitale økonomien, og for å sikre trygge digitale forbrukere må både personvernregelverket og forbrukervernregelverket etterleves. Det er derfor viktig at Forbrukertilsynet har effektive og avskrekkende virkemidler, og Datatilsynet støtter forslagene.

Les mer og last ned

Høring Justis- og beredskapsdepartementet – Ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven) (Regjeringen.no)

Høring - Barne- og familiedepartementet - Gjennomføring av moderniseringsdirektivet - (Regjeringen.no)