Høringssvar om bakgrunnsundersøkelser ved Norges Bank

Datatilsynet har gitt innspill til utkast til forskrift om innhenting av politiattest, gjelds- og kredittopplysninger ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank.

Forslaget innebærer at Norges Bank får mulighet til å gjennomføre nye behandlinger av flere av personopplysningene til sine ansatte og andre med tilgang til Norges Banks lokaler uten følge. Dette gjelder gjeldsopplysninger og opplysninger om lovovertredelser, begge beskyttelsesverdige opplysninger der innsamling ofte oppleves som inngripende for de det gjelder. 

Datatilsynets vurdering er at flere av de foreslåtte endringene har konsekvenser for personvernet som krever grundige vurderinger.

Datatilsynets merknader i forslaget

  • Listen over lovovertredelser som skal anmerkes på politiattesten utvides i forhold til gjeldende rett. Datatilsynet mener at det ikke er tilstrekkelig relevans mellom overtredelser av vegtrafikkloven § 31 og straffeloven §§ 191-194 og §§ 299-301 og de sikkerhetsutfordringene i Norges Bank som begrunner behovet for politiattest.
  • Vi peker også på at opplysninger fra gjeldsinformasjonsregisteret ikke bør være en del av bakgrunnsundersøkelsene, fordi det ikke er i overenstemmelse med formålet med gjeldsinformasjonsloven. Vi har flere ganger advart mot faren for formålsutglidning når man samler borgernes gjeldsopplysninger i et gjeldsinformasjonsforetak, og mener det er uheldig at formålet med gjeldsinformasjonsloven utvides gjennom spesiallovgivning.
  • De som forskriften gjelder for i dag, er foreslått utvidet til en større krets av personer. Datatilsynet mener at det ikke er forholdsmessig at Norges Bank skal få mulighet til å foreta slike omfattende bakgrunnsundersøkelser av andre enn sine ansatte.

Beskyttelsesverdige personopplysninger

Datatilsynet etterlyser en tydeliggjøring av når Norges Bank har adgang til å innhente politiattest og gjeldsinformasjon, hvilket vil skape mer forutberegnelighet for de det gjelder og de som skal gjøre vurderingene.  

Oppsummert mener Datatilsynet at Norges Banks interesser i å innhente disse personopplysningene ikke veier tyngre enn de personvernkonsekvensene en slik omfattende innsamling av beskyttelsesverdige personopplysninger innebærer.

Les mer om høringen og finn andre høringssvar (regjeringen.no)

Last ned