Høringssvar til "Norge mot 2025"

Datatilsynet er positive til flere av anbefalingene i utredningen som handler om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Vi savner likevel en diskusjon av utfordringene knyttet til informasjonssikkerhet ved hjemmekontor.

Finansdepartementet sendte utredningen på høring i mars 2021. Utvalget som har skrevet den har der vurdert hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025. På bakgrunn av dette anbefaler utvalget en rekke tiltak.

Datatilsynets vurdering er at flere av utvalgets anbefalinger har konsekvenser for personvernet.

Nasjonale plattformer for tilgjengeliggjøring, deling, bruk og analyse av data

En av utvalgets anbefalinger er at det skal etableres nasjonale plattformer for tilgjengeliggjøring, deling, bruk og analyse av data. Slike plattformer skal fremme datadrevet innovasjon i Norge, og møte konkurransen fra de store internasjonale plattformselskapene.

Datatilsynet påpeker i høringssvaret at et viktig utgangspunkt for slike plattformer vil være at alle har tilstrekkelig kontroll over egne personopplysninger og hvordan de brukes. Vi forutsetter at den som er ansvarlig for en nasjonal plattform avklarer hvilke behandlingsgrunnlag som er nødvendige for behandlingen av personopplysninger. Det er ikke sikkert at et slikt rettsgrunnlag allerede foreligger, så det kan være nødvendig å etablere et rettslig grunnlag i lov eller forskrift.

Tilsynssamarbeid om plattformselskapenes virksomhet

Utvalget skriver at fremveksten av globale, digitale handels- og tjenesteplattformer skaper utfordringer i konkurranse-, personvern-, medie- og skattepolitikken, og reiser nye problemstillinger knyttet til beredskap og samfunnssikkerhet. På bakgrunn av dette anbefaler utvalget også at sentrale tilsynsorganer skal gå sammen for å gjennomgå plattformselskapenes virksomhet.

Datatilsynet stiller seg positive til utvalgets anbefaling om økt samarbeid mellom de nasjonale tilsynsorganene for å gjennomgå plattformselskapenes virksomhet.

Utfordringer ved hjemmekontor

Utvalget har også vurdert muligheter og utfordringer ved mer utstrakt bruk av hjemmekontor i etterkant av pandemien. Datatilsynet skriver i høringssvaret at personvernhensyn må tas med når myndigheter og arbeidsgivere utvikler rammevilkår og retningslinjer for hjemmekontor – inkludert når nye digitale verktøy tas i bruk.

Vi peker også på at utvalget ikke har diskutert problemstillingene knyttet til informasjonssikkerhet i forbindelse med hjemmekontor. Mange av henvendelsene Datatilsynet har mottatt om Covid-19, har handlet om informasjonssikkerhet. Ved begynnelsen av pandemien, så vi også en økning i varslede avvik som gjaldt hacking, malware og phishing. Dette kan tyde på at risiko for brudd på informasjonssikkerheten øker i takt med hvor digitalisert vår arbeidshverdag er.

Regulatoriske sandkasser

Utredningen trekker frem regulatoriske sandkasser som verktøy som kan hjelpe bedrifter med å implementere personvernkravene på en god måte. Datatilsynet lanserte sin regulatoriske sandkasse i 2020. De foreløpige erfaringene med første runde prosjekter i den regulatoriske sandkassen er gode, og vi ser at slike sandkasser stadig trekkes frem som et innovasjonstiltak i andre sektorer og andre land.

Last ned

Les høringsbrevet og flere høringssvar (regjeringen.no)