Høringssvar om forslag til endringer i hundeloven

Landbruks- og matdepartementet har foreslått endringer i lov om hundehold. Departementet ønsker å oppnå en lov som i større grad bidrar til å forebygge at skader og ulemper relatert til hundehold oppstår, og å skape større forutsigbarhet.

Det er foreslått noen nye bestemmelser, og endringer i strukturen for å tydeliggjøre de enkelte kravene, i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold. Det foreslås blant annet å styrke politiets handlingsrom med en egen bestemmelse om opptrappende virkemiddelbruk med tiltak som politiet kan iverksette med sikte på å få den ansvarlige til å følge de reglene som gjelder.

- Datatilsynet ser det som positivt at det etableres et tydelig rettsgrunnlag for politiets behandling av personopplysninger ved utførelse av oppgaver etter hundeloven, sier juridisk seniorrådgiver Maren Vaagan.

Mange ulike personopplysninger

Forslaget innebærer at det åpnes for å ilegge tvangsmulkt i de tilfeller hundeholderen er pålagt å gjennomføre fysiske tiltak som innebærer en økonomisk utgift, mens overtredelsesgebyr foreslås innført for mindre alvorlige brudd på hundeloven. På denne måten håper departementet å kunne bidra til å forebygge situasjoner der nåværende lov i stor utstrekning har hatt avlivning av hund som virkemiddel. Det foreslås også en oppdatering av hjemmelen for behandling av personopplysninger i henhold til personvernforordningen. I forbindelse med saker etter hundeloven behandles mange ulike personopplysninger.

Departementet foreslår at det innføres en forskriftshjemmel i hundeloven § 23, «slik at det kan fastsettes mer detaljerte regler og muliggjør oppfølging av den teknologiske utviklingen».

I vårt høringssvar bemerker vi at bruk av automatiserte avgjørelser må skje innenfor rammen av personvernforordningen. Dette betyr at det må foretas en konkret vurdering av kravene etter artikkel 22 dersom det er aktuelt å benytte seg av forskriftshjemmelen.

Frist for Høring om endringer i lov om hundehold (regjeringen.no) er 26. november 2021.

Last ned