Registrering av opplysninger i Helseboka

Datatilsynet mottar mange henvendelser om helseboka.no (Helseboka) og om registrering av personopplysninger i denne løsningen i forbindelse med testing av og vaksinering mot Covid-19. Vi har hatt kontakt med Helseboka for å lære mer om løsningen og hvordan de behandler personopplysninger i den.

Hva er Helseboka?

Helseboka er en digital løsning som enkelte kommuner og helseforetak (sykehus) har tatt i bruk for å kunne håndtere helsehjelp i forbindelse med Covid-19-pandemien. Løsningen brukes i dag av mange kommuner for å administrere testing og vaksinering, men den har også andre funksjoner som kan tas i bruk på sikt.

Innbyggere som skal registrere opplysningene sine i Helseboka blir etter det Datatilsynet kjenner til bedt om å gjøre det gjennom en web-løsning eller gjennom appen "Helseboka".

Opplysningene skal være nødvendige og relevante

Helseboka er i disse tilfellene en tjeneste som kommunene har bestemt seg for å bruke, og vurderingene av om tjenesten er sikker må kommunene ha gjort før den blir tatt i bruk. Det samme gjelder om hvilke opplysninger som skal registreres i løsningen. Det alminnelige kravet om at opplysningene som registreres skal være nødvendige og relevante gjelder selvsagt også for denne tjenesten.

Datatilsynet har foreløpig ikke gått nærmere inn og vurdert om kommunens bruk av løsningen tilfredsstiller kravene i personvernregelverket. Vi har imidlertid mottatt henvendelser som vi skal vurdere hvordan vi følger videre opp.

Mer informasjon

For mer informasjon om Helseboka viser vi til deres egen nettside (helseboka.no). Der finnes blant annet kontaktopplysninger til leverandøren av tjenesten. For henvendelser til kommunene som har tatt i bruk tjenesten, kan for eksempel personvernombudet i den aktuelle kommunen kontaktes.

Datatilsynet går ut i fra at det finnes alternativer for innbyggere som av ulike årsaker ikke bruker digitale løsninger. I motsatt fall anbefaler vi å kontakte helsemyndighetene da de kontrollerer at det blir gitt forsvarlig helsehjelp.