Starter regulatorisk sandkasse for utvikling av ansvarlig kunstig intelligens

Vi har fått den gode nyheten om at regjeringen har tildelt Datatilsynet ekstra midler for å starte arbeidet med å opprette en regulatorisk sandkasse. Vi går derfor nå i gang med vår storsatsing for å bidra til utviklingen av gode løsninger for kunstig intelligens.

(Se video fra lanseringen og om hva dette er nederst i saken.)

- Personvern er svært viktig når man skal utvikle gode løsninger for kunstig intelligens. En vellykket utvikling og implementering av kunstig intelligens er avhengig av at befolkningen har tillit til at systemene er sikre og rettferdige, og at personopplysninger håndteres forsvarlig, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Bakgrunnen for satsingen, er regjerings forslag i sin strategi for kunstig intelligens om at det skal etableres en regulatorisk sandkasse for kunstig intelligens i Datatilsynet. For Datatilsynet vil sandkassen bidra til å øke kunnskapen om og gi innsikt i nye innovative løsninger, samt gjøre det lettere å identifisere potensielle risikoer på et tidlig stadium.

Hva er en regulatorisk sandkasse?

En regulatorisk sandkasse er et sikkert testmiljø for virksomheter som vil eksperimentere med nye, produkter, teknologier og tjenester under oppfølging av myndighetene. På denne måten vil virksomhetene få økt forståelse for de regulatoriske kravene som stilles, og myndighetene vil kunne få økt forståelse for nye teknologiske løsninger slik at risiko og problemstillinger lettere vil kunne identifiseres.

Hva ønsker vi å oppnå med sandkassen?

Den overordnede målsettingen er å stimulere til innovasjon av etisk og ansvarlig kunstig intelligens. Personvern og innovasjon blir av og til fremstilt gjensidig utelukkende. Dette er en misforståelse. Tvert i mot så kan dårlig ivaretatt personvern i utviklingen av kunstig intelligens hemme graden av innovasjon.

- Å utvikle kunstig intelligens i samsvar med personvernregelverket vil bidra til at man oppnår den tilliten som kreves for at teknologien kan nå sitt potensiale, sier avdelingsdirektør og prosjektansvarlig, Catharina Nes.

Hva vil skje i sandkassen?

I sandkassen skal virksomheter få mulighet til å utvikle innovative tjenester innenfor gitte rammer og under veiledning fra Datatilsynet. Sandkassen skal ikke gi dispensasjon fra personopplysningsloven, men den skal kunne gi dispensasjon fra håndhevingstiltak i utviklingsfasen av prosjektet.

Sandkassen skal være åpen for virksomheter, på tvers av ulike sektorer, som bruker personopplysninger til å utvikle produkter og tjenester som er innovative og som kan påvise allmennyttige fordeler.

- Gjennom deltagelse i sandkassen skal virksomhetene få økt forståelse for de regulatoriske kravene som stilles på personvernområdet, noe som kan bidra til å korte ned tiden fra utvikling og testing til faktisk utrulling av KI-løsninger i markedet, forteller Nes

Løsninger som settes i drift etter å ha vært utviklet i sandkassen skal også kunne fungere som fore­gangs­eksempler, og være til hjelp for andre virksomheter som ønsker å utvikle tilsvarende løsninger.

Enkeltindividet og samfunnet som helhet skal tjene på at utvikling av nye og innovative løsninger foregår innenfor ansvarlige rammer.

Et eksperiment

- Den regulatoriske sandkassen er et eksperiment både for oss og for virksomhetene som deltar. For at den skal bli en suksess er vi avhengig av at både vi og deltagerne er nysgjerrige på hverandre og ønsker å lære av hverandre, sier Catharina Nes.

I Storbritannia opplevde det britiske datatilsynet stor interesse for sin sandkasse da den ble lansert i vår. Norge blir nå den andre datatilsynsmyndigheten i verden som etablerer en slik sandkasse.

- Vi ser frem til å starte dialogen med interessenter der ute for å høre hvilke behov de har og hvordan sandkassen bør innrettes for at den skal fungere best mulig, sier Nes.

Datatilsynet er nå i en forprosjektfase, men vil etter hvert invitere offentlige og private foretak til å melde sin interesse. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Relatert innhold