Kritiske til endringer i helsepersonelloven

Mandag la Helse- og omsorgskomiteen fram sin innstilling om endringer i helseregisterloven m.m. om tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata. Datatilsynet var kritiske til forslagene i høringsrunden, og fremholder bekymringen til innstillingen som nå er lagt frem.

Les hele innstillingen (regjeringen.no)

De endringene som er foreslått gjelder utvidelse av mulighetene helsepersonell har til å kunne gjøre oppslag i pasienter de tidligere har vært involvert i. Før endringene vil tilgangen til slike opplysninger om pasientene skje gjennom utlevering etter en konkret forespørsel fra den som trenger de. Lovendringene som foreslås gir hjemmel for at de som trenger opplysningene selv kan gjøre oppslag i journalene til tidligere pasienter.

Kritiske til vide tilganger

I et høringssvar i 2019 stilte vi spørsmål ved om disse hjemlene kunne innføres uten å komme i strid med kravene personvernregelverket stiller til sikkerhet når det behandles beskyttelsesverdige helseopplysninger.

– I høringssvaret var vi kritiske til at tilgangene til pasientopplysninger gjøres videre, at det var en stor gruppe helsepersonell som unntaket skulle omfatte og at muligheten for å kontrollere oppslag som blir gjort blir vanskeligere og dårligere. Vi stiller fortsatt spørsmål ved dette, sier seksjonsleder Camilla Nervik.

Manglende konsekvensvurderinger

Videre uttrykte Datatilsynet en bekymring knyttet til manglende vurderinger av konsekvensene slike tilganger vil kunne ha for pasientene og for den medisinske oppfølgingen. Dette fordi det rent faktisk skjer en stor uthuling av taushetsplikten som en som behandler pasienter har. Taushetsplikten er et viktig premiss for tillitsforholdet pasienten har til helsetjenesten.