Aktuelt

 • Gebyr for ulovlig innhenting av personopplysninger

  Datatilsynet har ilagt Oslo Universitetssykehus (OUS) et overtredelsesgebyr på 400 000 for ulovlig innsamling og bruk av blodprøver og helseopplysninger. OUS må informere alle de har behandlet opplysninger om, om hva som har skjedd. Dersom opplysningene skal brukes videre, må de berørte samtykke til dette. Hvis ikke må opplysningene slettes.

 • Smartklokker for barn - all behandling av personopplysninger må avsluttes

  Datatilsynet har gitt Gator AS, PepCall AS og GPS for barn – Smartprodukt AS pålegg om å stanse all behandling av personopplysninger om sine kunder. De har ikke sørget for god nok informasjonssikkerhet i smartklokkene de leverer.

 • - Nyttig og viktig strategi for personvern i samferdselssektoren

  Det lagres stadig mer data om reisende og deres bevegelsesmønster, noe som kan utfordre personvernet. Datatilsynet har derfor laget en strategi som viser hva vi mener om ulike fremtidige løsninger, og hvordan vi skal påvirke utviklingen for å sikre folks personvern på en best mulig måte.

 • Vedtak om reservasjonsrett på Legelisten.no

  Datatilsynet har fattet vedtak om at helsepersonell skal kunne reservere seg fra å bli vurdert på Legelisten.no. Legelisten.no vil klage på dette vedtaket, og en eventuell reservasjonsrett vil ikke gjelde før Personvernnemnda har ferdigbehandlet saken.

 • Ni helseforetak er varslet om gebyr

  Datatilsynet har varslet ni helseforetak i Helse Sør-Øst om overtredelsesgebyr på 800 000 kr. Helseforetakene får gebyr for å ikke ha oppfylt pliktene til sikkerhetsledelse, risikovurderinger og tilgangsstyring i forbindelse med tjenesteutsetting av IKT-Drift til utlandet.

 • Politiet får fortsette kameraovervåking i Brumunddal

  Datatilsynet gjennomførte i 2015 kontroll av politiets kameraovervåking i Brumunddal sentrum. Etter kontrollen fattet vi vedtak om å avslutte overvåkingen. Vedtaket ble påklaget og nå har Personvernnemnda behandlet saken. Nemnda gir politiet i Brumunddal medhold i sin klage. Det betyr at de kan fortsette sin kameraovervåking av sentrum.

 • Elendig sikkerhet i smartklokker for barn

  Forbrukerrådet har avdekket alvorlige sikkerhetsbrister i smartklokker for barn. Fremmede kan enkelt ta kontroll over klokken og bruke den til å spore og avlytte barnet.

 • Utkast til ny personopplysningslov - høringssvar

  Gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett er det viktigste som har skjedd på personvernområdet på lang tid. Datatilsynets høringssvar er derfor svært omfattende, og de fleste problemstillingene som tas opp i forslaget er nøye omtalt.

 • Må styrke forskning på personvern for å sikre tillit til digitale tjenester

  Regjeringens «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning» bør tydeligere fremme forskning på personvern, personvernfremmende teknologi og kompetanseheving i IKT-utdanninger, mener Datatilsynet.

 • Helseapper bryter personvernet

  Forbrukerrådet har publisert en rappport der det avdekkes en rekke mangler i personvernet ved bruk av app-tilkoblede blodtrykks- og blodsukkermålere. Funnene sammenfaller med Datatilsynets undersøkelse i 2016 av ulike hjemmetester for å sjekke helsen.

 • Vant internasjonal pris

  Tirsdag denne uken vant Datatilsynet en internasjonal pris for prosjektet "I beste mening" - om bilder av barn på nett. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen, og fikk stor oppmerksomhet da det ble lansert i februar på Safer Internet Day.

 • Pasienter bør samtykke til ny oversikt over legemiddelbruk

  Pasientens legemiddelliste er et nytt register som skal vise pasientens faktiske legemiddelbruk. Forslaget kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet. For å øke pasientsikkerheten skal det lagres flere opplysninger om pasienters legemiddelbruk enn det som er praksis i dag.

 • Forslag til ny personopplysningslov - høringsfristen er passert

  Justis- og beredskapsdepartementet sendte i sommer et forslag til ny personopplysningslov på høring. Den nye loven skal gjennomføre EUs personvernforordning i norsk rett. Høringsfristen gikk ut 16. oktober 2017.

 • Personvern ved kjøp av ny bil

  Moderne biler lagrer og behandler store mengder opplysninger. Noen av dem er personopplysninger. Det er svært viktig at bilkjøpere er kjent med, og godtar en slik innsamling. Nå er det utformet et skjema som kan bedre dette.

 • Reklameskilt med kamerateknologi

  Reklameskilt kan nå analysere kjønn, alder og ansiktsuttrykk til forbipasserende. Deretter kan reklamen tilpasses hver enkelt. Spørsmålet er om en slik bruk av teknologi vil være lovlig?

 • Mange må melde avvik etter stor datalekkasje

  Flere medier har de siste dagene beskrevet at norske virksomheters sensitive persondata har vært tilgjengelige i søkemotorer. Virksomhetene som er rammet må melde fra til Datatilsynet.

 • Dyrt å snoke i kredittopplysninger

  Datatilsynet har gitt overtredelsesgebyr på opptil 100 000 kroner for å innhente kredittopplysninger uten saklig behov.

 • På tide å oppdatere kredittsperren?

  Dersom du er bekymret for ID-tyveri, kan du sperre deg for kredittvurdering hos kredittopplysningsbyråene. Det har nå kommet et fjerde byrå du må huske å sperre deg hos.

 • Kommunesektoren må sette seg inn i nytt regelverk

  I mai 2018 får Norge nye personvernregler. Som storforbrukere av personopplysninger, får alle kommuner og fylkeskommuner flere og strengere plikter enn før med det nye regelverket. Dette må de ta inn over seg og begynne å forberede snarest.

 • Personvernet må ivaretas ved selvkjørende biler

  Både personvernkonsekvensene og de brede samfunnskonsekvensene av algoritmebaserte avgjørelser i trafikken må utredes grundig.

 • Passloven må være tydelig om bruk av ansiktsfoto

  Det må komme tydeligere fram at lagring av ansiktsfoto i passregisteret skal kunne benyttes til automatiserte søk. Dette innebærer at ansiktsbildene blir tatt i bruk på en helt ny måte.

 • EU-kommisjonen har landet forslag til nye kommunikasjonsvernregler

  EU-kommisjonen har vedtatt et utkast til en forordning for personvern og elektronisk kommunikasjon (ePrivacy Regulation). Målet er å styrke tillit og sikkerhet i EUs digitale indre marked som Norge har tilgang til gjennom EØS-avtalen.

 • Når får vi vite mer om de nye personvernreglene fra EU?

  EUs ekspertgruppe for personvern (Artikkel 29-gruppen) har lagt frem sin arbeidsplan for 2017. Deres veiledere er nyttig for alle som må forholde seg til personvernregelverket.

 • Hvor mye overvåking er det lov å gjøre på en arbeidsplass, og hvor mye må man tåle?

  Sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet har vi laget en veileder om kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

 • Personverndagen 2017: Persontilpassing og kunstig intelligens

  Kunstig intelligens og algoritmer får stadig mer innflytelse over tjenester vi er avhengige av i hverdagen slik som bank, forsikring, helse, trygd og skole. Teknologien kan gjøre tjenestene bedre og hverdagen enklere, men systemene er avhengige av store mengder data for å gi gode tjenester.

 • Klart nei til digitalt grenseforsvar

  Digitalt grenseforsvar kan legge til rette for storstilt overvåkning av norske borgere. Datatilsynet mener det er stor sannsynlighet for at dataene brukes til andre formål og av andre myndigheter enn E-tjenesten.